Културен туризъм

Кратко представяне на програмата:

Програмата има интердисциплинарен характер, представящ пресечната точка между туризма и културата. Залага на усвояването на комплексни знания и умения в сфери, които засягат културния туризъм. Това са знания и умения, разбирани като начин на живот, специализирани видове туризъм, оценка на удовлетвореността на туристите, връзки с обществеността, местно развитие и културни ресурси. Курсовете осигуряват теоретичната подготовка на студентите, включват практически занимания, представят проблематика в разнообразен географски и исторически контекст, обхващат специфични знания в сферата на туризма, нормативните документи, разработването на проекти.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" - колежи по туризъм или икономика.

прочети още
Културен туризъм

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен от социални, стопански и правни науки, както и от хуманитарни. Кандидатите с бакалавърска или магистърска степен от други образователни области записват допълнително подготвителен семестър /15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от извънаудиторни учебни форми/. Курсовете от подготвителния семестър могат да се записват по време на цялото обучение.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидатите с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в областта на туризма, записват допълнително надграждащ семестър /15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от извънаудиторни учебни форми/.