Приложна статистика

Кратко представяне на програмата:

Програмата подготвя специалисти в областта на приложната статистика - статистици в бизнеса, индустрията, медицината, образованието и др. Програмата се реализира съвместно с Института по математика и информатика при БАН. Обучението в програмата преминава през курсове по теория на вероятностите в статистиката, биостатистика, комбинаторика, непараметрична статистика, статистическо консултиране. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, проекти и стажове.

прочети още
Приложна статистика

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в една от областите: математика, информатика, компютърни науки, икономически науки или инженерни науки.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.