Международен алтернативен туризъм

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по международен алтернативен туризъм, екотуризъм, екстремен и спелеотуризъм, културен и религиозен туризъм, селски туризъм, ловен туризъм, екскурзоводство и туристическа анимация, правно регламентиране на туристическата дейност, туроператорска и транспортна дейност. Извънаудиторните учебни форми включват семинари, практики, разработване на проекти, теренни проучвания на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".

прочети още
Международен алтернативен туризъм

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидатите с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в областта на туризма, записват допълнително надграждащ семестър / 15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от извънаудиторни учебни форми /.