Електронен каталог

Магистърски програми

Англицистика
Американистика и британистика. Сравнителни изследвания (на английски език)
Бизнес комуникации
Лингводидактика
    Специализация: Базов учител по чужд език
    Специализация: Учител по чужд език на възрастни
    Специализация: Учител по чужд език на деца
    Специализация: Учител по чужд език на специалисти
Писмен и устен превод
Антропология
Културен туризъм
Културна и социална антропология
Археология
Археологически изследвания
    Специализация: Антична археология
    Специализация: Праистория
    Специализация: Средновековна археология
Архитектура
Архитектура
    Специализация: Архитектура на сгради и комплекси
    Специализация: Архитектурно и урбанистично наследство
    Специализация: Урбанизация, териториално и ландшафтно планиране
Жилищна политика и управление на недвижимите имоти
Бизнес администрация
Бизнес администрация
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на маркетинга
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Европейски политики за развитието на транспорта
Екологичен мениджмънт
    Специализация: Екологичен мениджмънт
Мениджмънт за организационно съвършенство
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО
Управление на агробизнеса и развитие на селските райони
Управление на луксозното хотелиерство
Управление на туризма (на български и чужд език)
Устойчиво управление и развитие на енергийния сектор
Дизайн
Дизайн на електронни издания и уеб сайтове
    Специализация: Дизайн
Дизайн на книгата и текста
Мода и бизнес стратегии
Пространствен дизайн
    Специализация: Пространствен дизайн
Здравеопазване и социална работа
Експресивна терапия при лица с комуникативни нарушения
Информационни системи в здравеопазването
Регламенти и стандарти в медицината
Рехабилитация при езикова и речева патология
Социална работа
    Специализация: Семейна социална работа (консултиране)
    Специализация: Социална работа с клинични случаи
Изкуствознание и история на културата
Българската култура между глобализма и националната идентичност
Сравнително изкуствознание
Тракия и културата на Древния свят
Цивилизациите на Евразия
Изящни изкуства
Живопис
Изкуството от стъкло и керамика в архитектурата
Илюстриране и графични технологии
Плакат и комуникативен дизайн
Сценичен дизайн и медии
Икономика
Банков мениджмънт
Банков мениджмънт ДО
Международен бизнес
Счетоводство и одитинг
    Специализация: Одитинг
    Специализация: Счетоводство
Финанси
    Специализация: Корпоративни финанси
    Специализация: Финансови пазари
Финансово-счетоводен мениджмънт и застраховане
    Специализация: Застраховане
    Специализация: Финансово-счетоводен мениджмънт
Информатика
Вградени компютри (на английски език)
Мултимедия и компютърна анимация
    Специализация: компютърни технологии
Приложна статистика
Софтуерни технологии в Интернет
    Специализация: Моделиране и анализ
    Специализация: Проектиране и разработване
Управление на проекти по информационни технологии
История
История, политика и религия
    Специализация: Епохи на преход
    Специализация: Публични и социални политики - история и съвременни проблеми
    Специализация: Религията в историята
Югоизточно-европейски изследвания (на английски език)
Кино, реклама и шоубизнес
Анимационна режисура
Графично и пространствено проектиране
    Специализация: Графичен дизайн
    Специализация: Семантика на графичния дизайн
Рекламен мениджмънт и визуален брандинг
    Специализация: Комуникационен и бранд мениджмънт
    Специализация: Мениджмънт на творческия процес в рекламата
Филмово и телевизионно изкуство
    Специализация: Кинодраматургия
    Специализация: Филмов и телевизионен дизайн и костюмография
    Специализация: Филмова и телевизионна режисура
    Специализация: Филмово и телевизионно операторство
    Специализация: Филмово и телевизионно продуцентство
Фотографско изкуство
Когнитивна наука и психология
Клинична психология - психоаналитична перспектива
Когнитивна наука (на английски език)
Организационна и социална психология
Психология на развитието
Медии и комуникация
Връзки с обществеността в социалните медии и социалните мрежи
    Специализация: Връзки с обществеността
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)
Международни бизнес комуникации (на английски език)
Музика
Музикален театър и танц
    Специализация: Оперна режисура
    Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
    Специализация: Хореография на модерния танц
Музикално изпълнителство (на английски език)
Музикално изпълнителство (на български език)
Танцово изкуство
    Специализация: Хореография на българския фолклорен танц
    Специализация: Хореография на модерния танц
Тонрежисура
Национална и международна сигурност
Киберсигурност
Национална и международна сигурност
    Специализация: Вътрешна сигурност
    Специализация: Дипломация и сигурност
    Специализация: Международна сигурност
Противодействие на престъпността и тероризма
    Специализация: Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма
    Специализация: Психология на криминалното поведение
Нова българистика
Дизайн на книгата и текста
Литература, книгоиздаване, медии
Творческо писане
    Специализация: Творческо писане
Политически науки
Дипломация и международни отношения
Европейско управление
Международни отношения и публично управление (на френски език)
Политически мениджмънт и публични политики
Стратегическо лидерство (на английски език)
Право
Право
Природни науки
Екологичен мениджмънт
    Специализация: Екологичен мениджмънт
Екологични експертизи и контрол
Международен алтернативен туризъм
    Специализация: Алтернативен туризъм
Публична администрация
Лидерство и публичен мениджмънт
Управление на културните институции (Артмениджмънт)
Управление на проекти по фондове и програми на ЕС
Романистика и германистика
Писмен и устен превод
Средиземноморски и Източни изследвания
Древният Египет в Класическата епоха
    Специализация: Египтология
Средиземноморският свят: Елада, Рим и Древният Близък изток
Театър
Артистични психо-социални практики и психодрама
Театрално изкуство и общество
    Специализация: Актьорско майсторство
    Специализация: Драматургия и критическо писане
    Специализация: Режисура и управление
Телекомуникации
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
    Специализация: Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии
Телекомуникации
    Специализация: Мобилни комуникации и цифрови медии
    Специализация: Реализация на проекти в телекомуникациите
    Специализация: Регулиране и технологично управление в телекомуникациите
    Специализация: Цифрови телекомуникационни мрежи
Философия и социология
Език и публичност. Философски и социологически подходи
    Специализация: Социологически анализи на публичната употреба на езика
    Специализация: Философски аспекти на публичната употреба на езика
Социална интеграция и управление на кризи
Съвременни културни политики
Философия на киното
Център Български институт за отношения между хората
Социална работа
    Специализация: Семейна социална работа (консултиране)
    Специализация: Социална работа с клинични случаи
Център за социални практики
Стратегическо лидерство (на английски език)
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания
Реклама и бранд мениджмънт
    Специализация: Бранд мениджмънт
    Специализация: Реклама и стилове на живот