GERB803 Самостоятелна работа "Езикови реалии и превод"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен, в който студентите

? се запознават с понятието реалии и класификацията на реалиите, като акцентът се поставя върху обществено-историческите реалии и фразеологизмите, свързани с тях

? задълбочават познанията си за многообразието и езиковото богатство на немскоезичния свят

? обогатяват речниковия си фонд с думите и изразите за предметите, понятията и явленията, характерни за бита, историята, културата и начина на живот на немскоезичните народи, които нямат еквивалент в българския език

? овладяват преводаческата стратегия и похвати за превод на реалиите

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

преп. Веселинка Крушева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да разпознават реалия ли е думата в даден контекст

• да осмислят и адекватно възпроизвеждат реалиите, отчитайки спецификата на текста

2) могат:

• да правят разлика между термини и реалии

• да разбират смисъла на съответната реалия

• владеят транскрипцията на немските лични имена и географски понятия

• да превеждат отделните групи немски реалии по предметен принцип

• добре познават немските фразеологизми и съответствието им на български език

• да направят правилния избор, кой похват за предаване на реалиите да използват във всеки конкретен случай


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• студентите трябва да владеят немски език на ниво С 1 от Препоръчителната езикова рамка на Съвета на Европа

• да умеят да правят анализ на текста и да са усвоили най-важните преводачески трансформации

• да познават културния и историческия контекст и да следят обществено-политическите събития във немскоезичните страни,

• да имат добра подготовка по български език и богата обща култураФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Туризъм и местни забележителност

Български народни приказки

Исторически документи

Литература по темите:

• Основна литература

И. Васева, Стилистика на превода: специфика на превода на различни видове и жанрове текст, Наука и изкуство, 1989

С.И.Влахов и С.Флорин, Непреводимото в превода, сб.Изкуството на превода, Народна култура, 1969

• Допълнителна литература

И. Васева, Езикови проблеми на превода, Наука и изкуство, 1987

И. Владова, Преводна рецепция на европейските литератури в България, академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2001

Й. Найденова, Унгарските реалии в контекста на културния обмен, БАН, Институт за литература, 2011

Средства за оценяване:

Писмени задачи 100%