GERB854 Филмов превод

Анотация:

• Курсът се състои от 30 академични часа, в които студентите се упражняват в превод на художествен текст и филми, както и редактиране на преводен текст.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите трябва да умеят да прилагат техниките на подготовка на текста за превод, сверяване с фонограма и редактиране на преводния текст.

Студентите ще: 1. Знаят

• да подготвят текст за превод;

• да сверяват скрипт с фонограма;

• да подготвят текста за дублаж.

2. Могат

• да превеждат филми;

• да работят със скрипт и фонограма.


Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да владеят много добре немски език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Филмовият превод и културната среда.

2. Филмов превод и езикова коректност.

3. Фонетични изисквания към филмовия превод.

4. Сверяване на скрипт с фонограма.

5. Превод и ефирен синхрон.

6. Наблюдение на дублаж.

7. Преводачески компенсации при превода на филми.

8. Съхраняването на стилистичните характеристики на изходния текст при филмовия превод.

9. Адекватното предаване на живата реч в диалога при филмовия превод.

10. Цели и задачи на редактирането на преводен текст.

11. Редактиране и саморедактиране.

12. Адекватно предаване на авторския стил.

13. Особености при редактирането на филмов превод.

14. Основни пунктуационни и правописни правила в българския език.

Литература по темите:

Записи на филми на DVD.

Справочен материал: речници, енциклопедии, онлайн-ресурси и пр.

Правописен речник на съвременния български език, София, 1983.

Ницолова, Р., Съвременна българска пунктуация, София, 1989.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ: СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ТЕСТОВЕ % ПИСМЕН ИЗПИТ 50 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 30 % УСТЕН ИЗПИТ %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 20 % ТЕКУЩ КОНТРОЛ 50 %

ЕСЕ %

РЕФЕРАТ %

КАЗУС %

ДРУГИ: Практически задачи 50 %