GERB652 Превод на икономически текст

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, в които студентите:

• се запознават с основното терминологично ядро в сферата на икономиката и придобиват умения за превод от немски език на специализирани икономически текстове с умерена трудност;

• се запознават с основните преводачески проблеми, свързани с този вид литература;

• усвояват възможностите за вариантност при превода на различните жанрове в областта на икономическата литература;

• превеждат различни по трудност икономически тесктове чрез постепенно разширяване на тематичния кръг и усложняване на структурата на текста;

• анализират преводите и събиране на разнообразен тематичен материал.

• съставят терминологична банка

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните особености на икономическия текст на немски език;

• типичните думи, изрази и конструкции от различни области като: икономика, търговия, маркетинг, банково дело и др.

2) могат:

• да анализират оригиналния текст, както и да вземат под внимание неговото предназначение;

• да превеждат икономически текстове от немски език с умерена трудност;

• да боравят със специализирана справочна литература;

• да съставят терминологична банка.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите трябва да владеят много добре немски език

• Да умеят да правят анализ на текста и да са усвоили най-важните преводачески трансформацииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Das Unternehmen

1.1. Aufbau eines Unternehmens.

1.2. Unternehmensformen.

1.3. Unternehmensfuhrung

2. Der Markt

3. Das Produkt

4. Werbung und Marketing

5. Arbeitswelt

6. Finanzwelt

6.1. Borse

6.2. Rechnungswesen

6.3. Bankwesen

7. Handel und Export, Messen

8. Transport und Logistik

9. Tourismus

Литература по темите:

Стоянова, Д., Ц. Божилова, Р. Христова, Немско-български икономически речник, София, 1993

Стоянова, Д., Ц. Божилова, Р. Христова, Българско-немски икономически речник, София, 1994

Специализирани издания и онлайн-материали от икономическата сфера

Средства за оценяване:

тестове – 30%

участие в семинарите – 30%

самостоятелна работа/проект – 40%