BUBB812D Проект: Приложение на инструменти за организационно развитие

Анотация:

" Курсът има за основна цел да развие практико-приложни умения за прилагане на стратегически инструментариум за устойчиво (целево-адаптивно) организационно развитие. В обхвата се включва проектиране (препроектиране) на елементите на организационния дизайн (стратегия, структура, процеси) чрез приложение на модела "Отвън-навътре" за проектиране на целево-адаптивна организация, инструменти за анализ на външната среда и развитие на адекватна организационна култура, приложение на стратегиите за организационна промяна (Тотално управление на качеството, организационно свиване и реинженеринг), проектиране на ефективни екипни структури, управление на промяната чрез проекти.

" Предназначението на курса е приложение на знанията и придобиване на практически умения за изграждане на целево-адаптивна (устойчива) бизнес-организация.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
доц. Димитър Панайотов  д-р
проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" същността и параметрите на модела за организационно развитие-трансформирането на организацията от хаотична в резултатно ориентирана;

" основните принципи, методи и подходи за организационно проектиране, прилагани в стопанската практика

" подходите и моделите за организационна диагноза и приложението на различните методи за събиране на данни;

" системата и процесът на управление на промяната чрез проекти;

" методите и инструментите за анализ на външната среда и управление на културните промени

2) могат:

" да анализират динамичните организационни процеси;

" да прилагат съответните инструменти и модели за организационно развитие;

" да проектират ефективни екипни структури;

" да управляват промяната чрез проекти;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" За успешното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са придобили знанията и уменията към курсове:

o Основи на управлението;

o Теория на организацията;

o Управление на проекти;

o Организационна култураФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Условия на проекти и практикуми

Студентите избират един от предложените 3 варианта!

Вариант 1.

По примера на конкретна организация апробирайте модела за проектиране на целево-адаптивна организация. Анализирайте степента на адекватност и приложимост на сондирането Отвън-навътре в процеса на препроектиране на комплексна корпорация. Намерете решения по отношение на подхода за въвеждане на планираната промяна в българските социокултурни условия. Формулирайте изводи и препоръки на базата на получените резултати.

Придържайте се към следния алгоритъм:

1. Представяне на обекта на изследване

2. Методика на емпиричното изследване

" Основна цел на изследването;

" Подцели;

" Задачи;

" Хипотези на изследването;

" Инструментариум на изследването - чрез какви методи е набирана информацията, свързана с обекта;

" Обхват на изследването - областите, които представляват изследователски интерес

3. Приложение на модела "Отвън навътре"

" Сканиране на външната среда на организацията - целта е да очертаете профила на ключовите външни групи и на тази база да дефинирате основните бизнес-цели и стратегическите приоритети на организацията. Най-общо външната организационна среда включва два основни пласта:

- Обща среда - това са неспецифични косвени външно-организационни фактори, които влияят върху функционирането на компанията;

- Непосредствено обкръжение - това са специфични групи или други фактори и организации, които оказват пряко въздействие върху фирмата.

" Анализ на задачите за увеличаване на пазарния дял на продукта - фокусирайте се върху продукта с най-голям относителен дял в приходите от продажби. Първата стъпка в анализа е да формулирате основните задачи, необходими за производството и доставката на продукта до потребителя. Второ, представете диаграма на задачите на продукта, като с пунктир отбележите новите възможности (зони на подобрения), а с плътна линия традиционните, които не са обект на изследване.

" Определяне насоките на развитие

- анализирайте мисията на организацията (при необходимост е редефинирайте) на базата на петте ключови елемента, произтичащи от модела Отвън-Навътре: 1. историята на компанията; 2. текущите предпочитания на мениджъри и собственици; 3. външната среда, която със своята висока степен на динамичност, риск и неопределеност детерминира основните възможности и опасности, пред които е изправен бизнеса; 4. наличните и потенциални ресурси на компанията, които определят какво е възможно да се постигне - днес и в бъдеще; 5. притежаваният интелектуален потенциал и компетентност на кадрите.

- на базата на дефинираната мисия, определете стратегическите цели на организацията.

" Идентифициране на организационните граници на корпорацията - представете графично организационната структура на организацията, преди и след процеса на проектиране. Анализирайте възможностите за оптимизиране на организационната структура, чрез обособяване на нови отдели;

" Формулиране на граничните задачи на подсистемите - дефинирайте обхвата на задачите и начините на взаимодействие между отделите. Фокусирайте върху възможностите за оптимизиране на граничните интерфейсни връзки;

" Проектиране на производствения модул - по възможност разширете организационните граници на производствения модул в процеса на препроектиране. Това води до драстична промяна в ролите на мениджърите на всички нива. Обобщете новите основни отговорности по нива;

" Проектиране на поддържащите подсистеми на организацията - Фокусирайте се върху проектирането на свързващи звена или структури, за да осигурите необходимата координация между отделните подсистеми в организацията (Например, между отдел "Изследване и развитие", производствения модул, потребителите и висшия мениджмънт). Типични свързващи звена са екипите по продукти, които осъществяват директна връзка между вътрешния трансформационен процес и изискванията на външните ключови групи; екипите, които работят по изследователски проекти и логистичните групи (напр. за консултации по координацията между производствения модул, продажбите и участието в търгове);

" Проектиране на други критични подсистеми - насочете проектният фокус към:

ў Отдел "Човешки ресурси";

ў Система за осигуряване и управление на качеството;

ў Компенсаторна система;

ў Системи за вземане на решения и контрол;

ў Информационни системи;

4. Общ преглед на очакваните резултати от проекта за организационно съвършенство.

Вариант 2.

Проектиране на ефективни екипни структури

1. Представете ситуация от реалната практика за работа в екип на консултантска основа, като се базирате на въпросника за проектиране (препроектиране) на ефективни екипни структури (Фиг.1) и същностните характеристики (философия) на екипната дейност. Формулирайте непосредствените цели и задачи на екипа, анализирайте ефективността и мотивацията на екипа през призмата на неговите фази (сформиране, сработване, ефективност, зрялост и разпадане). Направете сравнителен анализ, като идентифицирате критичните несъответствия, симптоми и проблеми.

Фиг. 1. Въпросник за проектиране на екипи (инструмент 1)

Проектране на екипи - въпросник

1. Това истински екип ли е?

" Членовете взаимозависими ли са? Трябва ли да си сътрудничат за изпълнение на задачите?

" Ролите балансирани ли са? Имат ли индивидите собствен принос към резултатите?

" Членовете на екипа във физическа близост ли са?

2. Това работен екип ли е?

" Екипът има ли цялостна задача (ресурси - трансформация -резултат) така, че да произвежда продукт/услуга?

" Непосредственият резултат води ли до промяна в пазарната позиция?

3. Екипът разполага ли със съответните ресурси?

" Членовете на екипа притежават ли необходимите знания и умения (или потенциал) за осъществяване на цялата задача?

" Има ли екипът достатъчно членове? (но не повече от необходимото)

4. Екипът независим ли е?

" Имат ли членовете на екипа достатъчно власт за определянето на: кой, какво и кога ще прави във всекидневния процес?

" Екипът получава ли адекватна и навременна информация за своите резултати, действащите стандарти и нововъведенията?

" Лидерството споделено ли е между членовете на екипа, така че никой да не е "формален" шеф?

2. Как на практика се реализира управленският процес в представената екипна ситуация? Изследвайте зависимостта между потенциалите на субекта (лидера), обекта (екипа) и институцията.

3. Отговорете на следните контролни въпроси при анализа и оценката на отношенията (нагласите), поведението и ефективността на екипния лидер в представената от Вас реална ситуация (инструмент 2).

Фиг. 2. Въпросник за изследване на лидерския стил

1. Лидерът прилага ли екипния подход или се придържа към стандартите на работните групи?

" Взема всички решения;

" Прави всички работни назначения;

" Прави индивидуални оценки;

" Осигурява изпълнението на работата на база персонална отговорност;

" Извършва реална работа, освен вземането на решения, делегиране и поставяне на задачи.

2. Лидерът поддържа ли правилния баланс между действие и търпение в екипа?

" Използва конфликтите конструктивно, като канализира противоречиви мнения в синтез от идеи;

" Поддържа екипните действия и насоки в съответствие с формулираните общи цели;

" Предизвиква екипа да редефинира целите, задачите и подхода при промяна в ситуацията;

" Функционира в съответствие с екипната цел и на тази база изгражда доверие и сътрудничество;

" Създава възможности за другите понякога за своя сметка.

3. Лидерът поддържа ли екипната цел и споделя ли отговорността за нея?

" Възприема своето назначение в индивидуален или йерархичен план;

" Идентифицира и преодолява бариерите пред екипното съвършенство;

" При непостигане на конкретни (желания) резултати, обвинява членовете на екипа;

" Извинява неуспехите с външни неконтролируеми сили.

4. Представете проблемните ситуации в изследвания екип, като се базирате на кризисните индикатори и анализирайте използваните методи за излизане от безизходицата.

Ключовите кризисни индикатори включват:

" Липса на цел и идентичност;

" Загуба на енергия и ентусиазъм;

" Неконструктивни дискусии и междуличностни конфликти;

" Липса на сътрудничество и взаимно доверие;

" Изместване на фокуса от резултата към перфектността на изпълнение на дейностите.

Алгоритъм за разработване на казуса

Стъпка 1: Представете реална ситуация от Вашата практика. Формулирайте конкретните цели на екипа, както и методите (подходите) за реализирането им. Направете анализ на управленския процес.

Стъпка 2: Дефинирайте проблемите като се базирате на въпросника за проектиране на екипи и контролните въпроси в казуса

- определете симптомите, които изискват задължително внимание;

- идентифицирайте базовите проблеми и причини водещи до тези симптоми.

Важно е да отделите непосредствената проява от базовата причина. Така например, проблем с липсата на инициатива в екипа е непосредствен симптом, докато базовата причина може да е лош мотивационен климат. От това как ще дефинирате проблема зависи и начинът, по който ще предложите решение.

Стъпка 3 Обосновка на дефинирания проблем (проблеми)

Стъпка 4 Определете най-добрите и реализуеми алтернативи за действие

Стъпка 5 Оценка на алтернативите

Разгледайте алтернативите от стъпка 3. Посочете предимствата и недостатъците на всяка от тях чрез избор на подходящи критерии за оценка.

Стъпка 6 Изводи, препоръки, решения

Изберете една алтернатива, или комбинация от алтернативи, които бихте препоръчали и обосновете Вашия избор.

Стъпка 7 План за внедряване

Предложете конкретен план за Вашите препоръки.

Вариант 3.

Практико приложни аспекти на стратегиите за организационна промяна в бизнеса

На примера на конкретна организация апробирайте една от стратегиите за организационна промяна (TQM, downsizing, reengineering). Анализирайте степента на адекватност и приложимост на избраната стратегия в българската социокултурна практика. Изследвайте връзката й с организационната ефективност.

Намерете решения по отношение на подхода за въвеждане на планираната промяна в българските социокултурни условия. Формулирайте изводи и препоръки на базата на получените резултати.

Придържайте се към следния алгоритъм:

1. Представяне на обекта на изследване

2. Методика на емпиричното изследване

" Основна цел на изследването;

" Подцели;

" Задачи;

" Хипотези на изследването;

" Инструментариум на изследването - чрез какви методи е набирана информацията, свързана с обекта;

" Обхват на изследването - областите, които представляват изследователски интерес

3. Приложение на стратегията на примера на конкретна бизнес-организация

ў Промени в елементите на организационния дизайн - процеси, структура, системи;

ў Организационна култура, ориентирана към качество и ефективност

ў Критични въпроси при управлението на културните промени

4. Общ преглед на очакваните резултати от проекта за организационна промяна.

Общи условия и изисквания за разработване на проекта.

Изложението трябва да представено в обем до 30 страници. То трябва да е изпълнено при стриктното спазване на следните условия:

" Разработката трябва да съдържа:

- Титулна страница, на която да бъдат посочени:

i. Лого и наименование на университета;

ii. Предмет по който се изготвя проекта;

iii. Трите имена на студента;

iv. Факултетeн номер на студента;

v. Специалност и курс на студента;

vi. Звания, име и фамилия на преподавателя;

vii. Учебна година.

- Съдържание;

- Увод;

- Изложение, организирано по начин, доказващ практическата приложимост на научните постулати и стил, съобразен с изискванията за аналитичност и хронологичност.;

- Заключение;

- Литературна справка.

" Технически изисквания: Файлът трябва да бъде изготвен във формат Microsoft Word 2000 до Microsoft Word 2007. Шрифт Times New Roman 12 pt. Междуредие 1.5. Стандартна табулация - 1.25 см. Отстъп в началото на всеки абзац - 1.25 см. Полета: 2 см на всяка страна. Да не се представя в PDF, RAR или ZIP.

Литература по темите:

Основна литература:

1. Хаджиев, Кр., (2011) Теория на организацията, НБУ

2. Хаджиев, Кр., (2000) Проектиране на високо съвършени организации. Люрен, София

3. Хаджиев, Кр., (2010) Самоуправляващи се работни екипи-теория и методология, библ. "Стопански свят", Свищов

4. Илиева, С. (1998), Организационно развитие, Университетско издателство "Св.Климент Охридски", София

5. Дракър, П. (1993), Новите реалности, изд. "Хр.Ботев", София

6. Панайотов, Д. Психология на бизнеса, С., 2005

7. Питърс, Т., Р. Уотърман (1988), Към съвършенство във фирменото управление, Наука и изкуство, София

Допълнителна литература:

8. Allen, Roger, K. (2000), Principles of High Performance, The center for organizational design, Inc.

9. Cash, J., Eccles, R., Nohria, N. and Nolan, R. (1993), Building the information - age organization& structure, control and IT, Irwin

10. Crowther, M. (1988), The processes of assessment and design, Addison-Wesley, Reading, Mass.

11. Wilkins, A. (1996), The culture audit, Organizational dynamics

12. www.qualitydigest.com

13. Nadler, D. and Tushman, M. (1992), Concepts for the design of organizations, OR&Clnc.

14. Nadler, D. (1987), Feedback and organization development, Addison-Wesley, Reading, Mass.

15. Pasmore, W. and Sherwood, J. (1980), Sociotechnical systems, La Jolla, Calif.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%