BUBB811D Самостоятелна работа: Ценова политика

Анотация:

Учебната дисциплина е предназначена за студентите, обучаващи се в бакалавърска степен и в нейните рамки се затвърждават знания относно цените и ценообразуването в пазарна среда. Цели се затвърждаване на активното отношение към типовете, видовете и формите на съществуване на пазарите в глобалната икономика и към различните цени формирани на различните пазарни средища. Усвояване на практически умения за пазарно-ценови анализи и формиране на фирмени цени.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ваня Хаджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

затвърдят:

• базови умения и компетенции за ценообразуването в динамична пазарна среда, посредством които да могат да решават по-ефективно възникващите пред тях проблеми в тяхната бъдеща дейност;


Предварителни изисквания:
• ценова политика

• маркетинг,

• математиката,

• макро-и микроикономикс,

• статистика,

• право,

• мениджмънт, банки и банково дело и др.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература

1. Йорданка Владимирова, Цени и ценообразуване, Университетско издателство Стопанство, 2010 г.;

2. Елазаров С., Маркова Б., Миленков Х., Организирани пазари (ІІ-ро прераб. и доп. изд-е).-С., ИК “Сиела”, 2004 г.;

3. Класова С. Цените – теория и практика. .-С., ИК “Сиела”, 2001 г. и 2004 г.;

4. Узунов С. Конюнктура, пазари, цени. .-С., ИК “Сиела”, 1999 г.;

5. Стойчев Иван, Ценова политика, ИК на НБУ, С.;

6. Пехливанов Васил, Д. Гривеков, Й. Йорданов, Цени и ценова политика, ИК Галактика, Варна, 1992 г.

Допълнителна литература

1. Буров А. С. Конъюнктура мировых рынков товаров и услуг.ІМосква,”ЭКЗАМЕН”, 2005 г.

2. Люис Г. Печелившото ценообразуване, или ценообразуване водещо до печалба.-С.,”Кабри”,2004

3. Мичева Е. Пазари, цени, маркетинг.Част І: Пазарното ценообразуване–теория и практика.-С., ДФ”Полиграфически комбинат”, 1993 г.

4. Сираков С. Методи за пазарно-ценови проучвания във външната търговия.-С., 1995 г.

5. Цены и ценообразование. ЧастІІ. Практика комерческого ценообразования (под ред. В. Е.Есипова), -Санкт-Петербург, Изд-во “Питер”, 1999 г.

6. Groenewegen, John. About Double Organized Markets: Issues of Competition and Cooperation.1994.

7. Hirshleifer J, Glazer A. Price Theory and Applications (5-th edit), Prentice Hall, NY, 1992.

8. Walgenbach, Paul H. and Hanson, Ernest J. Financial Accounting an introduction. 6-th ed. San Diego. New York Chicago. Austin. Washington, D.C. London. Sydney. Tokyo. Toronto., “HBJ”, 1990.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА:

Word казус 1 х 50 %

PPT презентация 1 х 50 %