BUBB808D Управление на проекти и програми

Анотация:

Курсът запознава студентите с теоретично - методологичните характеристики на управлението на проекти и неговите практически аспекти. Разглеждат се същността и концепцията на структурния подход за управление на проекти. Специално внимание се отделя на управлението на основните цели на проекта, в това число и на някои специфични техники за балансиране и интегриране на основните цели в съответствие с нивата на управление. Разглеждат се основните принципи при осигуряване на базови управленски процедури и системи.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р
проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" съществените отличителни черти на управлението на проекти в сравнение с другите управленски подходи;

" съдържанието на проектните цели и управленските процеси, чрез които могат да се постигнат тези цели;

" проблемите по управление на промените чрез проекти;

2) могат:

" Да обосновават връзката между мисията на организацията и потребността от проекти;

" Да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти за нейната реализация;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Проекти и тяхното управление

2 Структурен подход за управление на проекти

3 Проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия

4 Проекти и участници

5 Управление на обхвата

6 Управление на организацията

7 Управление на времето

8 Управление на разходите

9 Управление на качеството

Международни проекти

10 Управление на риска

Ръководители и екипи

Литература по темите:

Основна литература:

1. Пенчев, Р. Управление на проекти. С., НБУ, 2006

2. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

3. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Маринова, Н.Управленският процес и екипната дейност. С., НБУ, 2005

4. Turner, J. R. The handbook of project-based management. McGraw-Hill Book Company, 1992

Допълнителна литература:

5. Бъртън, С., Н. Майкъл Управление на проекти. С., Екслибрис1992

6. Хофстеде, Х. Култури и организации. Софтуер на ума. Класика и стил, С., 2001

7. Штуб, А. и екип Управление на проекти. Делфин прес, I и II том, 1997

8. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. С., Люрен, 2000

9. Хаджиев, Кр., Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология. Библиотека "Стопански свят", Свищов 2010

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%