BUBB806D Ценова политика

Анотация:

Учебната дисциплина е предназначена за студентите, обучаващи се в бакалавърска степен и в нейните рамки се придобиват базови знанията за цените и ценообразуването в пазарна среда. Тя има за цел задълбочаване на теоретико-методологическите знания, за съвременната пазарна инфраструктура на правовата държава и цената като основна икономическа категория. Формиране на активно отношение към типовете, видовете и формите на съществуване на пазарите в глобалната икономика и към различните ценови политики, които прилагат компаниите. Курсът поставя акцента върху усвояване на практически умения за пазарно-ценови анализи и формиране на фирмени цени.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

" Систематизиране на понятия, дефиниции и индикатори в ценообразуването;

" Да даде основни познания на студентите за характеристиките и специфичните особености на ценовата политика;

" Студентите да придобият основни умения и практически знания за практическото приложение на основните ценови стратегии и политики в дейността на стопанските организации;

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Иван Стойчев  д-р
гл. ас. Ваня Хаджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" същността, ролята и значението на цената в съвременния бизнес в качеството й на основна икономическа категория;

" ролята и значението на пазарната инфраструктура на съвременната правова държава за икономическите взаимоотношения на главните пазарни субекти, преведени на езика на цените в националното и световно стопанство.

2) могат:

" да разграничават особеностите на различните видове пазари, спецификата на сключваните на тях сделки, конкретната технология и съответните процедурите за постигане на пазарните цени отчитайки спецификите на различни пазари и продукти;

" да прилагат конкретни ценови методи при формирането на цените на активите;

" да прилагат основни умения за ценообразуването в динамична пазарна среда, за да могат да решават по-ефективно възникващите пред тях проблеми в тяхната конкретна бъдеща дейност на фирмено и държавно равнище;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 и 2 ПАЗАРИ,СДЕЛКИ, ЦЕНИ - ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

3 ЦЕНАТА КАТО ОСНОВНА ИКОНОМИЧЕСКА КАТЕГОРИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

4 и 5 СИСТЕМА НА ЦЕНИТЕ. ОСНОВНИ ТЕОРИИ ЗА ЦЕНИТЕ

6 ДЪРЖАВНО, МЕЖДУДЪРЖАВНО И ВЪТРОШНООТРАСЛОВО РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ. ЦЕНИТЕ В ПАЗАРНА СРЕДА

Анализ на конкретна фирмена ценова политика (на примера на конкретна фирма.)

Държавно регулирани цени (цени на ток, парно, хляб, труд, вода, здравни услуги и др.)

7 и 8 ФИРМЕНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА. МЕТОДИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ФИРМАТА. СПЕЦИФИКА НА ПРОЦЕСА НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ФИРМАТА.

Цените в България - Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Борсовите цени в България, лектори:

г-н Васил Симов-гл. изпълнителен директор на ССБ АД,

доц.д-р Симеон Елазаров изпълнителен директор на ССБ АД

Играещи брокери на ССБ АД

9 и 10 МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЦЕНИ

Международни цени и тяхното влияние върху цените в националната икономика" и "Цени на основните хранителни продукти в България

Литература по темите:

Основна литература

1. Елазаров С., Маркова Б., Миленков Х., Организирани пазари (ІІ-ро прераб. и доп. изд-е).-С., ИК "Сиела", 2004 г.

2. Класова С. Цените - теория и практика. .-С., ИК "Сиела", 2001 г. и 2004 г.

3. Узунов С. Конюнктура, пазари, цени. .-С., ИК "Сиела", 1999 г.

4. Стойчев Иван, Ценова политика, ИК на НБУ, С.

5. Пехливанов Васил, Д. Гривеков, Й. Йорданов, Цени и ценова политика, ИК Галактика, Варна, 1992 г

Допълнителна литература

1. Буров А. С. Конъюнктура мировых рынков товаров и услуг.ІМосква,"ЭКЗАМЕН", 2005 г.

2. Люис Г. Печелившото ценообразуване, или ценообразуване водещо до печалба.-С.,"Кабри",2004.

3. Мичева Е. Пазари, цени, маркетинг.Част І: Пазарното ценообразуване-теория и практика.-С., ДФ"Полиграфически комбинат", 1993 г.

4. Сираков С. Методи за пазарно-ценови проучвания във външната търговия.-С., 1995 г.

5. Цены и ценообразование. ЧастІІ. Практика комерческого ценообразования (под ред. В. Е.Есипова), -Санкт-Петербург, Изд-во "Питер", 1999 г.

6. Groenewegen, John. About Double Organized Markets: Issues of Competition and Cooperation.1994.

7. Hirshleifer J, Glazer A. Price Theory and Applications (5-th edit), Prentice Hall, NY, 1992.

8. Walgenbach, Paul H. and Hanson, Ernest J. Financial Accounting an introduction. 6-th ed. San Diego. New York Chicago. Austin. Washington, D.C. London. Sydney. Tokyo. Toronto., "HBJ", 1990.

Теми на семинарните занятия:

1. "Държавно регулирани цени"(цени на ток, парно, хляб, труд, вода, здравни услуги и др.).

2. "Анализ на конкретна фирмена ценова политика"(по примера на конкретна фирма.).

3. "Международни цени и тяхното влияние върху цените в националната икономика" и "Цени на основните хранителни продукти в България".

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%