POLF403 Въведение в европейските политики (на френски език)

Анотация:

Запознаване със същността, създаването и функционирането на единния европейски пазар. Подробно анализиране на четирите свободи на пазара и предизвикателствата пред “новите страни от Източна Европа. Подробно запознаване с принципите на функциониране и еволюцията на общите политики на ЕС. Решенията от последните Европейски съвети в съответствие с изискванията на Лисабонския договор за същността и еволюцията на Европейския пазар и повишаване на неговата конкурентоспособност. Запознаване с новите теории, политически виждания и конкретни конституционни решения пред Обединена Европа, вкл и по отношение на функционирането на общите политики. Анализиране на новия бюджетен период 2014-2020 , като специално място ще се отдели на тенденциите на общите политики и новите предизвекателства пред тях.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р
гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Да знаят принципите и етапите на формиране на единния европейски пазар. Да познават същността, еволюцията и спецификата на отделните общи политики.

2. Да могат да анализират как функционира единния европейски пазар, като свободно и подробно изследват движението на основните производствени фактори в Съюза. Да познават детайлно същността на основните икономически политики, както и най-новите предизвикателства пред тях, произтичащи от залегналите принципи в Лисабонския договор и "Страгегия 2020". ,
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Селско стопанство, рибарство и храни

2. Промишлени отрасли, политики за предприятията, МСП, единен пазар, свободно движение, конкурентоспособност, kонкуренция

3. Хоризонтални политики. Финансова и икономическа криза, Европа 2020 – нова икономическа стратегия, По-добро регулиране, устойчиво развитие,

4. Икономика, финанси и данъци. Финансови услуги, бюджет, конкуренция, митници, икономика, борба с измамите, данъчно облагане

5. Трудова заетост и социални права. Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности

6. Енергетика и природни ресурси. Еенергия, трансевропейски мрежи

7. Обща външна политика и политика на сигурност, развитие, разширяване, сътрудничество, външна политика, хуманитарна помощ, външна търговия

8. Правосъдие и граждански права. Свобода, сигурност и и правосъдие.

Литература по темите:

1. ATTINA, Fulvio and ROSSI, Rosa (eds.), European Neighbourhood Policy: Political, Economic and Social Issues, The Jean Monnet Centre “Euro-Med”, Department of Political Studies: 2004, http://www.fscpo.unict.it/EuroMed/ENPCataniabook.pdf

2. BALFOUR, Rosa, MISSIROLI Antonio - European Policy Centre (EPC), - Issue Paper N°54 – June 2007. See http://www.epc.eu/TEWN/pdf/963724382_EPC%20Issue%20Paper%2054%20-

%20Reassessing%20the%20ENP.pdf

3. CHARFEDDINE, Moez, La Tunisie et le voisinage de l'Europe elargie, Revue du Marchecommun et de l'Union europeenne 2005, n. 489, juin.

4. CHOMETTE, Guy-Pierre, La nouvelle frontiere, Politique internationale 2004, n. 104, ete.

5. COMELLI, Michele, GRECO, Ettore and TOCCI, Nathalie, "From Boundary to Borderland: Transforming the Meaning of Borders in Europe through the European Neighbourhood Policy", European Foreign Affairs Review, Volume 12, issue 2, summer 2007, pp.203- 218. See http://www.iai.it/sections/pubblicazioni/pubblicazioni_esterne.asp#2007

Средства за оценяване:

1. Есе - 25%

2. Нурсова работа - 25%

3. Участие в семинари с представяне на казус - 10%