SODB809 Семинар: Експертна оценка, докладване

Анотация:

Курсът има за цел да допълни знанията, усвоени в курс SODB801 Работа по случая (част ІV): експертна оценка с практическа работа по казуси и практически опит с правенето на експертни оценки. Студентите се запознават с институциите и службите, които имат ангажимент по изготвянето на експертни оценки от различен характер и за целите на различни случаи. Заедно с това студентите могат да упражнят основни умения за изготвяне на експертни оценки и документацията и инструментите и технологиите, прилагани в този процес.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- структурите, службите и програмите, които изработват експертни оценки, както и целите и институциите, за които те са предназначени;

- процедурите и инструментите, прилагани в хода на провеждането на различните типове експертна оценка;

- различието между смисъла на оценката, правена в първоначалната фаза на работата по случай и в хода на проследяването на случая и тази, изготвяна за целите на предприемането на определени съдебни или административни решения по отношение на клиента.

2) могат:

- да изготвят различни типове експертни оценки;

- да представят аргументирано позициите си пред оторизираните за това институции;

- да прилагат различни стандартизирани инструменти за оценка.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да посещават курс SODB801 Работа по случая (част ІV): експертна оценка.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Реферат, казус.