SODB804 Техники на водене на случая (ТВС): Психоза

Анотация:

Курсът е насочен към студенти подготвящи се за ролята на помагащи професионалисти. Той предоставя базисните знания и умения необходими за ежедневната клинична работа с клиенти с тежка психична болест. Акцентът на преподаването е върху спецификата на психотичните разстройства и предизвикателствата, които ги съпровождат на нивото на пациентите, техните семейства и професионалистите. В хода на преподаването се демонстрира как характерните за психозата психодинамични конфликти довеждат до специфични дисфункции. Ролята на помагащия професионалист се свежда до изградане на терапевтична връзка чрез изграждане на споделена формулировка, работа с преноса и координиране приносите на професионалистите участващи в работата по случая.

Курсът се провежда под формата на лекции, семинари и практически упражнения. Семинарите се последвани от упражнения, в които студентите развиват уменията си за работа по казуси.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р
гл. ас. Светлозар Василев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да познават основните потребности и дисфункции съпровождащи психотичните състояния;

• Да разпознават ключовите динамики проявяващи се в преноса към помагащите професионаласти;

• Да познават ключовите концепции и термини използвани за обяснение на феномените свързани с психозите в психодинамичната литература;

2) могат:

• да разпознават и управляват психотичния пренос в различните му форми;

• да разпознават и управляват контрапреноса провокиран от примитивните състояния на ума за целите на работата по случай;

• да сформират и координират екипи в зависимост от индивидуалните потребности на пациента.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: няма.

Препоръчително е студентите да са запознати с ключовите психоаналитични теории за индивидуалното развитие, динамичната психопатология и метода работа по случай.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Историческо развитие - нозологична, феноменологична и психодинамична парадигма. Видове психотични състояния съгласно МКБ-10. Последствия за моделите на обслужване. Контекстът в България.

2. Данни от невронауките за невроафективното развитие. Робърт Емде и неговата формулировка за значението на афективния селф. Теория на Д. Стърн.

3. Потребности при психоза. Медицински, емоционални и социални дисфункции. Методи за оценка.

4. Упражнение. Оценка на потребности.

5. Риск и оценка на риска. Риск от агресия, самоубийство, занемаряване, риск за децата в семейството. Методи за оценка и управление на риска.

6. Упражнение - работа по казус – оценка на риск.

7. Психодинамични концепции за психозите. У. Бион, Х. Розенфелд и Х. Сегал. Проективна идентификация и невъзможността за толериране на депресивна тревожност и символизация. Теорията за удържането (containment).

8. Упражнение. Работа по казус – изграждане на психодинамична формулировка.

9. Оценка на психична организация. Теория на О. Кернберг за нивата на личностова организация: идентитет, защитни механизми и капацитет за оценка на реалността.

10. Упражнение. Оценка на психичната организация.

11. Терапевтичен съюз при психози.

12. Упражнение. Договоряне и създаване на терапевтична връзка.

13. Пренос и контрапренос при психози. Техники за работа с психотичен пренос

14. Упражнение.

15. Работа в екип и координиране на грижите.

Литература по темите:

Основна литература за подготовка на студентите

Clarkin, J., Fonagy, P., Gabbard, G. (2010): Psychodynamic Psychotherapy for Personality Disorders: A Clinical Handbook, American Psychiatric Press.

Emde, R.N. (1999). Moving Ahead: Integrating Influences of Affective Processes for Develop... Int. J. Psycho-Anal., 80:317-339.

Emde, Robert N. (2007): Embodiment and Our Immersion With Others: Commentary On Fonagy and Target, J Am Psychoanal Assoc 2007 55: 485

Steiner, J. (2008). Rosenfeld in Retrospect: Essays on his Clinical Influence, Routledge 2008.

Stern, D.N. (1985). The Interpersonal World of the Infant. New York: Basic Books.

Williams, P. (1999): Psychosis, Institute of Psychoanalysis, London, GB 1999.

Средства за оценяване:

Участие в час, казус и есе.