SODB801 Работа по случая - IV част: експертна оценка

Анотация:

Целта на този курс е да подготви студентите да осмислят и изготвят социални оценки на клиенти, при които предстои настаняване в приюти, включване в програми за деинституционализация, осиновяване или лишаване от родителски права.

Този курс ще изгради у студентите систематичност на мисленето за това какви измерения трябва да включи оценката на всеки отделен клиент, за да предвиди неговите потребности от развитие и грижи при планирането на подобни преходи с цел осигуряване на възможност за най-пълноценното му развитие при новите обстоятелства.

Курсът е изграден върху систематично изучаване на готови социални оценки и изготвяне на такива от студентите в хода на тяхното обучение.

В хода на практиката си студентите:

• Изучават социални оценки за настаняване в приюти, деинституционализация, осиновяване, лишаване от родителски права;

• Изработват експертизи за настаняване в приюти, деинституционализация, осиновяване, лишаване от родителски права.

прочети още
Социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Познават основните измерения на социалната оценка.

2) могат: Да оценят доколко изготвената социална оценка на случай на клиент за настаняване в приют, деинституционализация, осиновяване, лишаване от родителски права е информативна с оглед изграждане на план за неговата рехабилитация, деинституционализация или за планиране на грижи в новата му среда.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да познават основните теории от курса «Отношения между хората», теориите за индивидуалното развитие, да познават теориите за изграждането на приютите и авторитарната култура, природата на психичните разстройства при деца и при възрастни. От значение е да са изучили основите на социалната работа и да са запознати с мисията и задачите на професията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Оценка на дете с цел деинституционализация и/или настаняване в институция

1. Видове оценки при вземане на решение за деинституционализация: оценка на здравно развитие, оценка на моторно развитие, оценка на когнитивното развитие и социоемоционална оценка.

2. Оценка на психоемоционалното развитие при кърмачето.

3. Оценка на психоемоционалното развитие в ранна детска възраст.

4. Оценка на психоемоционално развитие в детска възраст.

5. Оценка на психоемоционалното развитие в юношеството.

Оценка на родител(и)/семейство

6. Видове оценки при установяване на готовност за поемане и справяне с родителската роля.

7. Индивидуална оценка за установяване на нагласи и готовност за родителстване.

8. Оценка на семейство с цел установяване на нагласи и готовност за родителстване.

Оценка на възрастен за (де)институционализация

9. Видове медицински, психиатрични и психосоциални оценки при вземане на решение за настаняване в или извеждане от институция..

10. Оценка на възрастен за социални и разговорни умения.

11. Оценка на уменията за ползване на здравни и психично-здравни услуги.

12. Оценка на умения за всекидневен живот (поддържане на дома, пазаруване, готвене, разпределяна на финансовите средства).

13. Оценка на умения за изпълнение на трудова роля

Литература по темите:

1. Aleksandrowicz, D.R., M. K. Aleksandrowicz, (2011). THE INJURED SELF. The Psychopathology and Psychotherapy of Developmental Deviations. Karnac.

2. Bolton, B., R. M. Parker, (2008) Handbook of measurement and evaluation in rehabilitation. Pro-Ed, Inc.

3. Davies, D., (2011), Child development. A Practitioner’s Guide. The Guilford Press.

4. Hindle, D., G. Shulman, (2008). The Emotional Experience of Adoption. A Psychoanalytic Perspective. Routledge.

5. Lachkar, Joan, Ph.D., (2004). The Narcissistic/Borderline Couple. New Approaches to Marital Therapy. Second Edition. BRUNNER-ROUTLEDGE. New York and Hove

6. Stern, Daniel (1985). The interpersonal world of the infant. N.Y.: Basic Books.

7. Stern, D. (1998). The process of therapeutic change involving implicit knowledge: Some implications of developmental observations for adult psychotherapy. Infant Mental Health Journal, Vol. (19), 300-308.

8. Stern, Daniel (2004). The present moment in psychotherapy and everyday life. New York: W. W. Norton & Company.

9. Weeghel, J., (2002) Community Care and Psychiartic Rehabilitation, Sphera

Средства за оценяване:

Семинари.