BAFB853D Самостоятелна работа: Основи на международните финанси

Анотация:

Извънаудиторният курс "Самостоятелна работа: Основи на международните финанси" е част от майнър програмата по финанси. Насочен е към разглеждане на актуални въпроси в областта на международните финанси;

Целта на курса е да насочи студентите към анализиране на актуални въпроси и проблеми в международните финанси.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. Най-важните понятия и концепции в областта на международните финанси и глобалния валутен пазар.

2. Основните характеристики на теорията и практиката при икономическата политика по отношение на валутния пазар и платежния баланс.

могат:

1. Да разбират и използват основните понятия в областта на международните финанси и на глобалния валутен пазар.

2. Да преценяват съществуващите ограничения в икономическата политика в условията глобализация.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темата за казуса се формулира всеки семестър.

Литература по темите:

Библиография по темите:

Основна литература:

1. Колектив, Глобални пари и финанси, С., НБУ, 2011.

2. Масларов, С., Международни финанси, С., НБУ, 2010.

3. Стоименов, М., Международни финанси, С., Тракия-М, 2011.

Допълнителна литература:

1. Пилбийм, П. Международни финанси, изд. FTP, С. 1995.

2. Стефанов, Ст. Международна икономика, С., 2009.

3. www.bnb.bg

4. www.bis.org

5. www.ecb.org

Средства за оценяване:

Казус