BAFB850D Основи на международните финанси

Анотация:

Курсът "Основи на международните финанси" е едносеместриален курс към майнър програмата по финанси. Насочен е към запознаване с основните понятия и процеси в международните финанси ;

Целта на курса е да въведе студентите в областта на международните финанси. Предвидени са часове за самостоятелна и практическа работа и дискусии по актуални теми в предметната област на курса.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. Най-важните понятия и концепции в областта на международните финанси и глобалния валутен пазар.

2. Основните характеристики на теорията и практиката при икономическата политика по отношение на валутния пазар и платежния баланс.

могат:

1. Да разбират и използват основните понятия в областта на международните финанси и на глобалния валутен пазар.

2. Да преценяват съществуващите ограничения в икономическата политика в условията глобализация


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в курса. Основни понятия - валутен курс, видове валутен курс, котировка. Валутнокурсови режими.

2 Валутен пазар - същност, особености, състояние, перспективи. Сделки на валутния пазар

3 Равновесие на валутния пазар. Валутен курс и ценови равнища. с

4 Tест

5 Платежен баланс - същност, особености. Сметки в платежния баланс - същност, анализ.

6 Валутна политика

7 Международна парична система. Международни финансови организации

8 Европейски паричен съюз.

9 Платежен баланс и външен дълг на България

10 Тест

Литература по темите:

Основна литература:

1. Колектив, Глобални пари и финанси, С., НБУ, 2011.

2. Масларов, С., Международни финанси, С., НБУ, 2010.

3. Стоименов, М., Международни финанси, С., Тракия-М, 2011.

Допълнителна литература:

1. Пилбийм, П. Международни финанси, изд. FTP, С. 1995.

2. Стефанов, Ст. Международна икономика, С., 2009.

3. www.bnb.bg

4. www.bis.org

5. www.ecb.org

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%