BAFB849D Банково дело

Анотация:

" Курсът "Банково дело" има за цел да разкрие пред студентите голямото разнообразие на банковата дейност. Ударението е поставено върху същността и функциите на съвременните търговски банки. В курса се обръща внимание на активните и пасивните банкови операции.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. Каква е организацията на банковата система в нашата страна;

2. Какво представляват банките като финансови институции и колко сложна и многостранна е тяхната дейност.

могат:

1. да прилагат правилно понятията, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотечните ресурси;

3. да започнат работа в банки като служители във фронт офис, в кредитни отдели и други.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Банките - произход и същност. Възникване на банките. Дефиниране на понятието "банка". Видове банки.

2 Банкова система. Същност и структура на банковите системи. Банкови системи в страните с развито пазарно стопанство. Исторически преглед на развитието на българската банкова система.

3 Централни банки. Възникване на централните банки. Място на БНБ в съвременната ни икономика. Функции на БНБ. Зависимост и независимост на централните банки. Инструменти на парично-кредитната политика на БНБ.

4

5 Същност и видове търговски банки. Банкови операции. Баланс и отчет за приходите и разходите на търговската банка.

6 Пасивни операции на търговските банки. Мобилизиране на временно свободните парични средства. Гарантиране сигурността на депозитите. Формиране на собствения капитал.

7 Активни операции на търговските банки. Кредитиране на нефинансови институции и други клиенти. Етапи на кредитния процес. Методи за анализ на кредитоспособността. Управление на проблемните кредити в търговската банка.

8 Място и роля на инвестиционната дейност на търговските банки. Първичен и вторичен пазара на държавни ценни книжа.

9 Операции по безкасови плащания. Електронно банкиране.

Литература по темите:

Библиография по темите:

Основна литература:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2011

5.Закон за кредитните институции

6.Закон за гарантиране на влоговете

7.Закон за потребителския кредит

Допълнителна литература:

1.Александрова, М. и екип . Финанси - практически моменти, С., 2005

2.Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

3.Завадска, З и колектив, Банково дело, УИ Стопанство-УНСС, 2004

4.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ 50%