BAFB848D Осигуряване и застраховане

Анотация:

В курса студентите придобиват основни теоретични знания за социалното осигуряване и застраховането въз основа на които се изграждат техните познания за методологическите и практически аспекти на осигуряването и застраховането. Разглеждат се общи въпроси на икономиката и организацията на социалното осигуряване.Дава се кратко описание на реформите в тази сфера в други страни през последните десетилетия. Анализира се необходимостта от реформа на социалното осигуряване у нас и нейните основни етапи. Специално внимание се отделя на специфични въпроси на организацията и управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Разглеждат се теоретични въпроси в сферата на застраховането, свързани с риска и формирането на застрахователен фонд, превенция и застраховане, застрахователен пазар и др. Курсът е подчинен на стремежът за интегриране на теорията с практиката.

Цели на курса:

" Да предостави знания и умения в областта на икономиката и организацията на социалното осигуряване и застраховането;

" Да представи съвременните финансови схеми на организация на осигурителните и застрахователни фондове;

" Да разкрие същностните характеристики и спецификата на организацията и управлението на фондовете за социално осигуряване от капиталов тип в България;

" Да представи същностните характеристики и спецификата на организацията и управлението на застрахователното дружество;

" Да предостави на студентите практически знания и умения, свързани с осъществяването на социалното осигуряване и застраховането - лицензиране на осигурителните и застрахователни дружества, администриране, управление на активи, изплащане на средства под различни парични форми и др.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Същностните характеристики на финансовата организация на социалноосигурителните и застрахователните фондове;

" Видовете пенсионни фондове от капиталов тип и институционалната им организация;

" Регулирането на фондовете за допълнително социално осигуряване , обектите и техниките за надзор;

" Формите на застраховането;

" Фондовете и резервите, които формират осигурителните и застрахователни дружества;

" Особеностите на управлението и надзора върху инвестиционния процес, осъществяван от осигурителните и застрахователните дружества;

2) могат:

" Да разграничават социалното осигуряване от такива понятия като застраховане, социално подпомагане и др.

" Да анализират различните подходи при финанансиране на осигурителните фондове;

" Да дискутират стимулиращите и регулиращи функции на държавата в развитието на частните осигурителни фондове и застрахователни дружества;

" Да анализират съвременните реформи на надзор и контрол в системата на социално осигуряване и в застраховането;


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1Същност, цел и функции на социалното осигуряване.Социалноосигурителни рискове, осигурителни съвкупности,вноски и плащания.Финансова организация на осигурителните фондове.

2Държавно обществено осигуряване Осигурителен пазар.осигурителни продукти и услуги Фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Контрол върху социалното осигуряване - Основни черти

3Същност, функции и роля на застраховането. Застрахователно дружество Финансиране на застрахователното дружество. Форми на застраховане.

4Застрахователен пазар. Застрахователни продукти.Държавно регулиране и надзор в застраховането

Литература по темите:

Основна литература:

1. Данева Ив. Електронен учебник - 2013, публикуван в информационната система за електронно обучение MOODLE - НБУ .

2. Георгиев, З., П.Йорданов. Теория на социалното осигуряване. изд. "Ценов", Свищов, 2004.

3. Гочев, Г., В.Манов. Социално осигуряване.изд. Тракия М, 2004.

4. Илиев, Б. Й. Йотов ,Основи на застраховането. , Свищов, 2003 г.

5. Илиев, Б , Р. Ерусалимов .Международно застраховане. , Свищов, 2001 г.

6. Христосков, Й.Социално осигуряване (теория, организация, практики).София, 2009.

Допълнителна литература:

7. Данева, И. Инвестиции на пенсионните фондове - проблеми и решения.Свищов, 2009.

8. Делчева, Е.Управление на здравното осигуряване, С., 2006

9. Дулевски, Л., Л.Стефанов, Осигурителни системи и фондове в България, С.,1999 год.

10. Илиев, Б. Й. Йотов Застрахователен мениджмънт, Свищов, 2002 г.

Нормативна уредба

11. Кодекс за социално осигуряване (обн. ДВ, бр.110 от 1999 г., посл. Изм. 2012 г.)

12. Кодекс за застраховането

13. Закон за здравното осигуряване ( обн. ДВ, бр.70 от 1998 г., и 103 от 2005 г. )

Интернет страници

www.fsc.bg

Интернет страници на пенсионноосигурителните и на застрахователните дружества.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ЗАДАНИЕ, ПРОЕКТ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%