LBRB402 Визуална култура

Анотация:

· Визуалната култура е актуална област на знанието, развиваща се през последните 30 г. Целта на курса е да запознае студентите с тази неустановена област, с познавателните възможности, които тя дава за разбиране на социалните отношения и на жизнените истории както в съвременността, така и в исторически план.

прочети още
Музеология

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· Студентите ще имат начални познания за разнообразното присъствие на визуалността както в съвременното общество, така и в исторически план. Ще знаят, че историята на предметите и формите представя общностни и индивидуални жизнени истории.

· Ще знаят произхода и развоя на понятия като: репрезентация, теория, рефлексия, спекулация, отражение. Тези понятия обаче ще бъдат обсъждани само чрез конкретен визуален материал.

2) могат:

· Да разпознават различни исторически типове визуалност, ще имат начални умения за тълкуването им и за социалните им функции. Надявам се, че ще станат по-възприемчиви към неагресивни и сложни типове визуалност, на които досега не са или почти не са обръщали внимание.


Предварителни изисквания:
Интерес към тази тематична област.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въвеждаща лекция за понятията визуална култура, поврат към образа и естетика на опаковката.

2. Визуалността в града:

2. Рационализиране на погледа и на пространството. Градските проекти през италианския Ренесанс: сцена, съразмерност и дълбочина.

3. Присъствието на природата (паркове, градини, зоопаркът)

4. Театралността на града: тяло и пространство през Барока.

5. Възникване на метрополиса през XIX.

6. Визуалното и желанията: присъствието на рекламата - фасади, билбордове, стенни плоскости. Графитите.

7. Паметниците и политическото.

8. Вътрешни пространства, предметна среда, жизнени истории.

9. Визуалното опосредстване на знанието - музеи (исторически, научни, художествени, технически).

10. Книгата като визуален артефакт.

11. Визуалният образ и свещеното. Представяне на непредставимото. Забрани за представяне (изобразяване). Интериори на култови сгради.

12. Фотографията и промяната на познанието.

13 и 14. Словото и визуалното. Тук влизат както изобразяването на свещени текстове, така и екранизирането на литературни произведения, както и театралните постановки (отелесяване на словесната основа), присъствието на словото в и заедно с изображението (икони или реклами, упътвания за употреба на уреди и лекарства).

15. Обсъждане на студентски работи. Посещение на изложба.

Литература по темите:

Библиография за курса

LBRB402 Визуална култура доц. д-р Ирина Генова

Валтер Бенямин. Париж, столицата на XIX столетие. Във: Валтер Бенямин. Озарения. Изд. Критика и хуманизъм. С. 2000, с. 161-175.

Шарл Бодлер. Художник на модерния живот. В: Бодлер. Естетически и критически съчинения. С. 1976.

Джулио Карло Арган. Културата на градовете. 1962. В: Изкуство, история и критика. Превод Емилия Георгиева и Никола Георгиев. Изд. Български художник. С. 1984.

Джулио Карло Арган. Исторически предпоставки на градоустройството. В: Джулио Карло Арган. Изкуство, история и критика. Изд. Български художник. София. 1984, с. 208 - 214.

Елица Станоева. Халите в модерната топология на София... В: Социологически проблеми. 2004, бр. 3-4

Герхард Щромайер. Към действителността на ландшафта: естетическа конструкция и светове на възприятие. Сп. „Балканистичен форум”, 1997, бр. 1.

Жак Ленард. Живот и смърт на пейзажа. Сп. „Следва”, 2005, бр. 13.

Жак Ленард. Да рисуваш или да обитаваш природата. Във: Визуалният образ. Докторантски семинар 2006-2007, НБУ. Съст. Ирина Генова.

Ерик Мишо. Фотография и описание. В: Разказвайки образа. Съст. Ангел В. Ангелов, Ирина Генова. Изд. Сфрагида, С. 2003, с. 172-179.

Валтер Бенямин. Художествената творба в епохата на нейната техническа възпроизводимост. В: Валтер Бенямин. Художествена мисъл и културно самосъзнание. Изд. Наука и изкуство, С. 1989, с. 338-366.

Натали Хайних. Аурата на Валтер Бенямин В: Антология Социологически модели на изкуството. Съст. Иван Стефанов, Албена Янева. АСКОНИ-ИЗДАТ, С. 2002, с. 105-110.

Ролан Барт. Реторика на образа

Ролан Барт. Фотографското послание

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ - 20 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ- 40 %

ЕСЕ - 20%

РЕФЕРАТ - 20 %