GERB705 Самостоятелна работа "Превод на интернет-страници"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и цели:

• студентите да се запознаят с вида текст „интернет страница” и с неговата специфика (хипертекстуалност, нелинеарност и др.);

• да изградят умения за самостоятелна работа;

• да могат след кратък анализ на изходния текст да преведат страницата;

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

преп. Нора Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават специфичните особености на вида текст

2) могат:

• да ползват използват онлайн-справочници

• да анализират изходния текст и да го преведат на съответния език;


Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да владеят немски език на ниво В 2 от Препоръчителната езикова рамка на Съвета на Европа;

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Balance TextArt (2000): Internet: Der rote Faden. Dusseldorf: SYBEX-Verlag GmbH.

• Durscheid, Christa (2000): „Sprachliche Merkmale von Webseiten“, Deutsche Sprache, Zeitschrift fur Theorie, Praxis, Dokumentation 1/2000, 60-73.

• http://www.df-translation.de/mediapool/81/812342/data/Diplomarbeit.pdf

• Hautzinger, Nina (1999): Vom Buch zum Internet?: Eine Analyse der Auswirkungen

hypertextueller Strukturen auf Text und Literatur, St. Ingbert: Rohrig.

Средства за оценяване:

Студентите предават четири превода качени в системата мудъл.