GERB703 Самостоятелна работа "Редактиране на преведен текст"

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, в които студентите:

? усвояват свободно боравене с лексика – синоними и антоними, лексикални полета, словообразувателни модели, употреба на фразеологични и идиоматични изрази;

? интерпретират оригинални текстове с цел разбиране, обсъждане на авторовия стил и различни културни и поведенчески модели;

? развиват многоаспектно уменията за редактиране на преводния тескт;

? работят с широк спектър от интересно подбрани теми от различни области - ежедневие, проблеми на младежта и образованието, професионалната реализация, развитие на електронните комуникации, човешки отношения, мода и стил, култура и литература, история, икономика и политика, екология, медии и реклама, и т.н.; тематичното разнообразие, в методическо отношение, стимулира самостоятелното търсене на решения и като цяло се обогатява социолингвистичната и прагматичната компетенция на студентите.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

преп. Веселинка Крушева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• четат, разбират и интерпретират адекватно различни видове текст;

• разграничават проблемните (от езикова и общокултурна гледна точка) моменти в текста;

• търсят и намират адекватно решение на тези проблемни моменти;

• намират и използват уместно различна справочна литература

2) могат:

• да анализират оригиналния текст, както и да вземат под внимание неговото предназначение;

• да съпоставят и коментират различни преводни текстове;

• да пишат и редактират адекватен преводен текст.

• да усъвършенстват конгнитивните си стратегии не само за ситуиране на езикова информация, но и за адекватният й анализ и употреба, което ще допринесе за бързото им ориентиране в следващите курсове на обучение и самостоятелното им израстване в бъдещата професионална реализация.

• да боравят със специализирана справочна литература;

• да съставят терминологична банка.

• да оформят печатно и графично самостоятелно преведен текст;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• студентите трябва да владеят немски език на ниво С 1 от Препоръчителната езикова рамка на Съвета на Европа

• да умеят да правят анализ на текста и да са усвоили най-важните преводачески трансформации

• да познават културния и историческия контекст и да следят обществено-политическите събития във немскоезичните страни,

• да имат добра подготовка по български език и богата обща култураФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Protokollarische Korrespondenz: Dankschreiben, Gratulationsschreiben, Einladungen e.t.c.

2 Justiz und Rechtsprechung

3 Redigieren von gesellschaftspolitischen Texten – Ubersetzungen aus dem Deutschen ins Bulgarische

4 Geschichte

5 Inneres

6 Medizinische Fachtexte

7 Zeitungsartikel

8 Informationstechnologien

9 Literarische Texte

10 Redigieren von gesellschaftspolitischen Texten – Ubersetzungen aus dem Bulgarischen ins Deutsche

Литература по темите:

Основна литература

• Васева, Иванка, Стилистика на превода, София 1989

• Димова, Ана, Увод в теорията на превода, Шумен 200

• Ammann, Margret (1995) Kommunikation und Kultur. Dolmetschen und Ubersetzen heute. Eine Einfuhrung fur Studierende [3. neu bearbeitete Auflage]. Frankfurt am Main: IKO (thw 1).

• Bachmann-Medick, Doris (Hrsg.) (1997): Ubersetzung als Reprasentation fremder Kulturen, Berlin.

Допълнителна литература

• Honig, Hans G. 1995. Konstruktives Ubersetzen. Tubingen

• Honig, Hans: Textverstehen und Recherchieren. In: Handbuch Translation. Tubingen: Stauffenburg, 1998, S. 160 – 163.

Средства за оценяване:

Писмени задачи 50%

Финален изпит 50%