BCLB860 Методика на ЧЕО и АВИТО

Анотация:

Курсът има ясно изразена насоченост към избрания профил от студентите – учител по чужд език. В процеса на обучение се използват разнообразни лекционни форми, които изискват активност от страна на студентите – участие в дискусии, работа по групи за решаване на практически казуси и т.н. Сред целите на курса са:

· да запознае студентите с особеностите на чуждоезиковото обучение в началната, основната и средната степени на българското общообразователно училище;

· да подготви студентите за решаване на специфичните проблеми на методиката на чуждоезиково обучение в различните възрасти;

· да представи модерните тенденции в развитието на методите за чуждоезиково обучение;

· да развие умения за интегрирано преподаване на чуждоезиковите знания и успешно контролиране на учебния процес;

· да развие умения за интегриране на знания за изучаваната култура в процеса на преподаване на чуждия език;

· да изгради умения у студентите за прилагане на информационни и комуникационни технологии в чуждоезиковото обучение.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
преп. Светлана Ташевска  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

· съвременните тенденции в методите за чуждоезиково обучение;

· особеностите на чуждоезиковото обучение в различни възрасти;

· компонентите на учебния процес по чужд език, нормативните документи и задачите на учителя в обучението;

· образователните възможности и потенциала на съвременните информационни и комуникационни технологии;

· основните методи на педагогическо изследване.

2) могат:

· критично да анализират и осмислят собствения и чуждия преподавателски опит,

· да планират конкретни учебни занятия по чужд език върху основата на действащи учебни системи по съответния чужд език,

· да преподават чуждоезикови знания и развиват речеви умения у обучаваните;

· да контролират и управляват успешно учебния процес;

· да създават предпоставки за развиване на автономност у обучаваните и мотивация за продължаване на учебния процес извън класната стая и след края на обучението по чужд език;

· да интегрират знания за изучаваната култура в процеса на преподаване на чуждия език;

· да използват умело информационни и комуникационни технологии в чуждоезиковото обучение;

· да изследват и се справят с конкретни методически проблеми на работното място.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

· по поне един чужд език на ниво С1 (и по-високо) от Европейската езикова рамка;

· успешно завършени курсове по Дидактика и Развиване на чуждоезикова компетентност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА КУРСА

1. Аудиовизуални и технически средства в обучението по чужд език

a. Видео-техника и методика на използването на автентични видеозаписи в ЧЕО.

b. Телекомуникационни технически средства в ЧЕО .

c. Персонален компютър - устройство и принципи на действие. Периферия за ЧЕО.

d. Видове компютърни програми в ЧЕО: учебен софтуер и интерактивна дъска, компютърни игри в обучението на деца и възрастни, компютърни програми в качеството им на автентични документи, моделиращи програми (симулации), изготвяне на учебна документация с помощта на съвременните технически средства

e. Мултимедия - основни понятия, организация, периферия, софтуер и приложение на интерактивна мултимедия в класа по чужд език (деца и възрастни)

f. Интернет - структура, принципи, програми, адреси. Упражнения и прилагане в учебния процес. Дистанционно обучение. Интердисциплинарно обучение.

2. Методи и подходи на чуждоезиково обучение – граматико-преводен, директен, аудио-визуален, сугестопедия, метод на изцяло физическата реакция, естествен, “тихия подход”, взаимен, комуникативен, междукултурен и др. (наблюдение и анализ на видео демонстрации)

3. Връзка с практиката и осмисляне на преподавателския опит - подготовка на обучението по чужд език (планиране на учебно занятие), работа с автентични материали, самооценяване на урочния план и проведения урок

4. Поглед към обучаваните – диференциран подход в ЧЕО, съобразен с различия между обучаваните и развиване на стратегии за учене

5. Стратегии за учене - дефиниция, потребност и начини за развиването им у обучаваните

Литература по темите:

На английски език:

· Byram, M. (1997) Teaching and assessing intercultural communicative competence. Multilingual Matters

· Damen, L. (1987) Culture learning: The fifth dimension in the language classroom, Addison-Wesley

· Davcheva, L. et al. (1998) Branching out: a cultural studies syllabus, The British Council

· Dudney, G. (2000) The Internet and the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press

· Eastment, D. (1999) The Internet and ELT. London: The British Council/ Oxford: Summertown Publishing

· Ellis, G. and Sinclair, B. (1989) Learning to learn English: A Course in Learner Training. Cambridge: Cambridge University Press

· Ellis, R. (1985). Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press

· Gitsake, C. and R. P. Taylor. (1999) Internet English: WWW-Based Communication Activities. Oxford: Oxford University Press

· Gower, R., Phillips, D. and Walters, S. (1995) Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann

· Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited

· Hedge, T. (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press

· Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

· McDonough, J. and Shaw, C. (2003) Materials and Methods in ELT (2nd edition). Oxford: Blackwell Publishing

· Nunan, D. (1989) Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press

· Richards, J. C. and Rogers, T. S. (1986) Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

· Scriverner, J. (1994) Learning Teaching. Oxford: Heinemann

· Stanley, C. (1999) Learning To Think, Feel & Teach Reflectively. Cambridge: Cambridge University Press

· Teeler, D. and P. Gray. (1999) How to Use the Internet in ELT. Harlow: Longman

· Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press

· Windeatt, S., Hardisty, D. and Eastment, D. (2000) The Internet. Oxford: Oxford University Press

Интернет източници:

http://www.themoderninstitute.eu/introduction-communicative-methodology-english.htm

http://www.youtube.com/watch?v=tvyoevK-dh0      (TESOL methods)

http://www.youtube.com/watch?v=41a-nq2MlK8    

http://www.youtube.com/watch?v=4PK_5TtTS-E   

http://www.onestopclil.com/

http://www.factworld.info/

На немски език:

· Funk, Hermann und Koenig, Michael (2003). Grammatik lehren und lernen. Langenscheidt Berlin/Munchen

· Kast, Bernd (2002). Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt Berlin/Munchen

· Muller, Bernd-Dietrich (2002). Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung. Langenscheidt Berlin/Munchen

· Neuner, Gerhard und Hunfeld, Hans (2003). Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine Einfuhrung. Langenscheidt Berlin/Munchen

· Westhof, Gerhard (2002). Fertigkeit Lesen. Langenscheidt Berlin/Munchen

На френски език:

· Bange P. (2002) «L’usage de la regle», dans Cicurel F et Veronique D. (coord.), Discours, action et appropriation des langues, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 21-36

· Beacco, J.-C., Bouquet, S. & Porquier, R. (2004) Niveau B2 pour le francais. Textes et references. Division des politiques linguistiques, Strasbourg. Paris: Didier.

· Berard, E. (1991) L’approche communicative. Theories et pratiques, Paris, CLE International, Coll. Didactique des langues etrangeres.

· Besse H. (1995) Methodes et pratiques des manuels de langue, Paris, Credif/Didier.

· Conseil de l’Europe (2001) Cadre europeen de reference pour les langues, Paris, Didier.

· Courtillon, J. (2001) «La mise en ?uvre de la “grammaire du sens” dans l’Approche Communicative. Analyse de grammaires et de manuels», in ELA, n°122, Paris, Didier Erudition, p.153-164.

· Cuq, J.-P. (1996) Une introduction a la didactique de la grammaire en francais langue etrangere, Paris, Didier – Hatier, Coll. Didactique du francais.

· Cuq, J.-P., Gruca I. (2002) Cours de didactique du francais langue etrangere et seconde, Grenoble, PUG

· Cuq J.-P. (2003) Dictionnaire de didactique du francais langue etrangere et seconde, Paris, Cle International.

· Cyr P. (1998) Les strategies d’apprentissage, Paris, Cle International, coll. Didactique des langues etrangeres.

· Dat M.-A. (2006) “Didactique presecondaire des langues etrangeres : l'influence de la presentation multimodale du lexique sur la memorisation chez des enfants de 8 a 11 ans”, These de Sciences du Langage, Toulouse, Universite Toulouse II Le Mirail

· Defays J.M. & Deltour S. (2003) Le francais langue etrangere et seconde. Enseignement et apprentissage, Liege, Ed. Mardaga.

· Fougerouse, M.-C. (2001) “L’enseignement de la grammaire en classe de francais langue etrangere”. Etudes de linguistique appliquee, 122, 165-178.

· Gaonac’h D. (1991) Theories d’apprentissage et acquisition d’une langue etrangere, Hatier-Didier

· Germain C. (1993) Evolution de l’enseignement des langues: 2000 ans d’histoire, Paris, CLE International

· Germain, C., Seguin, H. (1998) Le point sur la grammaire, Paris, CLE International, Coll. Didactique des langues etrangeres.

· Giacobbe J. (1992) Acquisition d’une langue etrangere, Cognition et interaction, CNRS Editions

· Falardeau, E., Fisher, C., Simard, Cl. & Sorin. N. (2007) La didactique du francais: les voies actuelles de la recherche. Quebec: Les Presses de l’Universite Laval.

· Halte, J.-F. (1992/1998) La didactique du francais, Paris, PUF.

· Klein W. (1989) L’acquisition de langue etrangere, Paris, Armand Colin

· Lancien T. (1998) Le multimedia, Paris, Cle International.

· Mackey, W.F. (1972) Principes de didactique analytique. Paris: Didier

· Martinez P. (1996) La didactique des langues etrangeres, Paris, PUF.

· Merlet, S. (1998) «Niveaux de traitement et integration des informations multimedias. L’exemple de la comprehension orale en langue etrangere», In Tricot, A., Rouet, J.F., (dir.), Les hypermedias Approches cognitives et ergonomiques, Hermes, Paris, pp.141-156.

· Pekarek Doehler, S. (2006) “Competence et langage en action”. Bulletin Vals-Asla, 84, 9-45.

· Pottier B. (1992) Theorie et analyse en linguistique, Paris, coll. Langue Linguistique Communication, Hachette Superieur.

· Puren, Ch., (1988) Histoire des methodologies de l’enseignement des langues, Paris, Nathan – CLE International, Coll. Didactique des langues etrangeres.

· Schneuwly, B. (2000) “Les outils de l’enseignant - Un essai didactique”. Reperes, 22, 19-38.

· Schneuwly, B., Dolz, J. & Ronveaux, Ch. (2006) “Le synopsis: un outil pour analyser les objets enseignes”. In M.-J. Perrin-Glorian & Y. Reuter (Ed.), Les methodes de recherche en didactique, pp. 175-190.

· Valette, Rebecca M. (1975) Le test en langues etrangeres. Guide pratique. Classiques Hachette

· Vigner, G. (2004) La grammaire en FLE, Paris, Hachette, Coll. F.

· Le Francais dans le Monde, списание

На испански език:

· Bello, P., Feria, A., Ferra, Jose Maria y otros: Didactica de las segundas lenguas. Santillana, ISBN: 84-294-5998-7.

· Pastor Cesteros, S. (2004) Aprendizaje de segundas lenguas. Linguistica aplicada a la ensenanza de idiomas. Alicante: Universidad de Alicante

· Saenz Barrio, O. (Dir.) (1994) Didactica General. Un enfoque curricular. Alcoy: Marfil

· Canale, Michael, Merrill Swain (1996) Fundamentos teoricos de los enfoques comunicativos I., Gijon, Espana, p. 56-61

· Breen, Michael P. (1996) Paradigmas contemporaneos en el diseno de programas de lenguas I., Gijon, Espana, p. 52-71

· Lomas, Carlos (1997) La educacion linguistica y el limbo de los justos., Gijon, Espana, p 62.

На руски език:

· Бабов, К. Проблема интерференции в процессе обучения русскому языку в блогарской школе, С., 1974

· Бабов, К. Изучение русской падежной системы в болгарской школе, С., 1974

· Бабов, К. Методика преподвания русского языка в болгарской школе, С., 1989

· Бим, И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника, М., 1977

· Гальскова, Н.Д. и Гез, Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика”, М., 2007

· Митрофанова, О.Д. и Костомаров, В.Г. Методика преподавания русского языка как иностранного, М., 1999

· Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению, М., 1989

· Пассов, Е.И., Кибирева, Л.В., Колларова, Э. Концепция коммуникативного инаязычного образования (теория и ее реализация). Методическиое пособие для русистов, М., 2007

· Рахманова, И.В. (ред.) Основные направления в методике преподавания иностранных языков в ХІХ – ХХ в., М., 1972

· Щерба, Л.В. Преподавание иностранного языка в средней школе. Общие вопросы методики, М., 1974

· Щукин, А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного, М., 2003

На български език:

· Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004). Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

· Димитрова, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София: Университетско издателство на НБУ

· Стефанова, П. (1999). Методика на чуждоезиковото обучение. София: Изд. “Парадигма”

· Стефанова, П. (2007). Чуждоезиковото обучение: учене, преподаване, оценяване. София: Изд. “Сиела”

· Шопов, Т. (1998) Вторият език (Аспекти на теорията и практиката на обучението по английски език). София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

· Шопов, Т. (2002) Чуждоезиковата методика. София: Университетско издателство “Св.Климент Охридски”

Средства за оценяване:

Формирането на оценката се осъществява въз основа на:

· задача, свързана с приложението на съвременните комуникационни и информационни технологии в ЧЕО – 40 %;

· учебна симулация за представяне на един от методите/подходите на ЧЕО –30 % ;

· писмена методическа разработка (под формата на урочен план) и самооценка на учебната симулация – 30 %.

Дати за провеждане на текущия контрол

· задачата за приложението на ИКТ в ЧЕО – качване на разработката в е-платформа Moodle до края на 6 седмица от семестъра;

· учебната симулация за представяне на един от методите/подходите на ЧЕО – провежда се по график през последните две занятия от семестъра.

· писмената методическа разработка за учебната симулация (под формата на урочен план) и самооценката за нея – представяне на плана в е-платформа Moodle най-късно до 12 седмица от семестъра; самооценката на учебната симулация се прави непосредствено след представянето й и също се качва в Moodle.