BCLB765 Самостоятелна работа "Проверка и оценка на знанията и уменията по чужд език"

Анотация:

Цел на проекта:

Да покаже, че студентите познават и могат да прилагат на практика принципите на тестирането (залегнали в основата на курс BCLB 763 Проверка и оценка на знанията и уменията по чужд език).

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

преп. Светлана Ташевска  
преп. Росица Василева-Сърчелиева  

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното завършване на курса студентите следва да могат:

• да прилагат принципите на изпитването и оценяването в практическата си работа в класната стая;

• да съставят и изработват свои тестове и изпити по чужд език, отговарящи на теоретичните принципи.


Предварителни изисквания:
Проектът е свързан с курс BCLB 763 Проверка и оценка на знанията и уменията по чужд език, т.е. е самостоятелна работа към него.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

вж. курс BCLB 763 Проверка и оценка на знанията и уменията по чужд език

Литература по темите:

вж. курс BCLB 763 Проверка и оценка на знанията и уменията по чужд език

Средства за оценяване:

представяне на спецификация на тест за напредък в края на семестъра/ началото на сесията и самостоятелно конструирани 3 задачи за същия тест