BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО"

Анотация:

Курсът е предвиден за самостоятелна работа на студенти, изкарали пълния курс на “Методика на чуждоезиковото обучение – АВИТО”. Целите са да бъдат изградени умения за създаване и прилагане на автентични аудиовизуални приложения в процеса на обучението по езика.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
преп. Камелия Джурелова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как да използват аудиовизуални приложения в ЧЕО.

2) могат:

• да ползват програми за създаване на аудиовизуални материали

• да изготвят необходимата учебна документация с тези материали


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите трябва да владеят поне един чужд език на равнище С1, още по-добре два езика, както и да имат висока степен на компютърна грамотност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Практическа задача и курсов проект, възложени от преподавателя.

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Швейцер 1988: Швейцер А.Д. Теория перевода. “Наука”, Москва, 1988.

2. Бах 1995: BACH Ivan: Szamitastechnikai nyelveszet, egy. jegyzet Muegyetemi kiado, 1995, J-55006

3. Буше 2000: BOUCHEZ Roger, Le Traducteur. Que de maux! SVM, No 178, 01.2000

4. Перен 1998: Perrin M. Apprendre à comprendre. Babylonia, No 2, 1998. p. 31-33.

5. Щефанинк 2000: Stefanink B. Bref aperçu des théories contemporaines de la traduction. Le Français dans le monde N0 310, mai-juin 2000. p. 23-26.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%

КУРСОВ ПРОЕКТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 100%