GERB710 Практически немски език

Анотация:

Курсът обхваща 60 часа и цели разширяване и задълбочаване на познания по специфични проблеми от граматиката и лексиката на немски език и завършва с писмен и устен изпит.

прочети още
Приложен немски език

Преподавател(и):

гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите различават специфични значения по посочените теми и овладяват правилната им употреба, могат свободно да изразяват и задълбочено и обосновано да защитават мнението си по важни обществено-политически въпроси
Предварителни изисквания:
Изхожда се от знания по езика на ниво С1.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Adjektive - Synonyme und Antonyme, Wortfelder

Verbgruppen - Verben des Geschehens,des Zunehmens, der Zustimmung u.a.

Verben, die trennbar u. nicht trennbar sind

Onomatopoetika

Referate

Diskussionen zu aktuellen Themen

Средства за оценяване:

Текущ контрол:

тестове

активност на студента по време на занятията

представяне на реферат

Семестриален изпит:

50% от писмен изпит

50% от устен изпит