BUBB713D Проект: Стратегически подходи в бизнеса

Анотация:

" В настоящия курс е поставен акцент върху взаимовръзките и зависимостите между управленските подходи и инструменти за краткосрочно и стратегическо развитие на бизнес организациите.

" Основните цели на курса са студентите да добият умения да прилагат систематично и задълбочено научния инструментариум, присъщ на стопанското управление.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основните характеристики, елементи, ресурси и функции на управлението на организациите;

" взаимовръзките и зависимостите между управленските подходи и инструменти за краткосрочно и стратегическо развитие на бизнес организациите;

" значението и приложимостта на научния инструментариум при анализа на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от стопанското управление;

" основните подходи за правилно и аргументирано формулиране, разработване, изпълнение, контрол и анализ на видовете стратегии, тактики и планове, в зависимост от целите на организациите.

2) могат:

" да прилагат научния инструментариум при анализа на основните характеристики, елементи, ресурси и функции на управлението на организациите;

" да извеждат и анализират взаимовръзките и зависимостите между управленските подходи и инструменти за краткосрочно и стратегическо развитие на бизнес организациите;

" да извеждат и аргументират значението и приложимостта на научния инструментариум при анализа на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от стопанското управление;

" да използват основните подходи за правилно и аргументирано формулиране, разработване, изпълнение, контрол и анализ на видовете стратегии, тактики и планове, в зависимост от целите на организациите.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" За успешното постигане на целите на курса е необходимо студентите предварително да са придобили знанията и уменията към курсове:

o Основи на управлението;

o Теория на организацията;

o Управление на промените;

o Производствен мениджмънт;

o Управление на човешките ресурси;

o Бизнес планиране и прогнозиране;

o Бизнес анализ;

o Стратегическо управление;

o Индустриална икономика;

o Управление на иновационния процесФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 СЪВРЕМЕННИТЕ ПАРАДИГМИ НА СТОПАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ - ПРИЛОЖИМОСТ И ПОЛЗИ В КОНКУРЕНТНАТА БИЗНЕС БОРБА

2 ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОГРЕС И ИНТЕГРАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

3 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ

4 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ - АЛТЕРНАТИВИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ В НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА

5 ПОЛИТИКИ И РОЛИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕСА В ИКОНОМИКИТЕ В ПРЕХОД - ПРИОРИТЕТИ И ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОРИ

6 ЕВРОИНТЕГРАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ - НОВИТЕ ПАЗАРНИ И БИЗНЕС ПРАВИЛА

7 ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ - КАТАЛИЗАТОРИ ИЛИ БАРИЕРИ ПРЕД БИЗНЕСА

8 СТРАТЕГИИ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ И БИЗНЕС ПРОМЕНИ - СИСТЕМАТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ С УСЛОВИЯТА ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА

9 ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПАЗАРНА РЕГУЛАЦИЯ - ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ И ОЦЕЛЯВАНЕ НА БИЗНЕСА

10 АБСОЛЮТНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА - ДЕТЕРМИНАНТИ И БИЗНЕС ОРИЕНТАЦИЯ

Литература по темите:

Основна литература

1. Посочените литературни източници към всеки един от курсовете, включени в програмната схема за пети, шести и седми еместър;

2. Нормативна база CIELA, НБУ;

3. Официален сайт на ЕК.

Допълнителна литература и информационни източници

1. Посочените литературни източници към всеки един от курсовете, включени в програмната схема за пети, шести и седми еместър;

2. Електронен архив на НБУ.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА х