BUBB712D Самостоятелна работа: Управление на иновационния процес

Анотация:

" Целта на курса е самостоятелно и/ или в група да се развият умения и нагласи за решаване и/ или прилагане на методи и форми за управление на иновационния процес в конкретна организация или конкретна икономическа ситуация;

" Развиват се умения да се интерпретират и прилагат общите икономически закономерности към конкретни ситуации

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Да прилагат самостоятелно или в група методите и моделите за управление, приложими в различните фази на иновационния процес;

" Да умеят да се ориентират в конкретните практики в избрани организации или в икономически ситуации.

2) могат:

" Да работят самостоятелно и целенасочено;

" Да сравняват и да оценяват варианти на решения;

" Да аргументират собствената си гледна точка.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Икономика на фирмата

" Статистика

" УправлениеФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

" Лайкър, Дж. К. Пътят на Тойота. Рой комуникейшънс.

" Дракър, П. иновации и предприемачество. Класика и стил

" Герстнер Луис В. Кой казва, че слоновете не могат да танцуват. Класика и стил

" ARC Fund. Иновациите: европейски, национални и регионални политики.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%