BUBB711D Самостоятелна работа: Бизнес анализ

Анотация:

Основните цели на курса са студентите да добият теоретично-практически умения да анализират текущото състояние (използвайки приложимите финансово-икономическите методи), да прогнозират и да извеждат възможностите за развитие на стопанските организации, в т.ч. на техните ресурси, структурни елементи и процеси.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят практическото изражение на:

" методологията и научния инструментариум на бизнес анализа;

" възможностите и подходите за прилагане на комплексния подход при анализ на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от дейността на стопанската организация;

" методите за анализ на ресурсите в организацията;

" методиката за анализ на стратегическите позиции на предприятията;

" подходите за анализ на качеството на произвежданата продукция;

" методите за анализ на възможностите за иновационно развитие на организациите;

" методите за анализ на крайните резултати от дейността на организацията и определянето на обуславящите ги фактори по вид и значимост;

" технологиите за проектиране и управление на бизнес анализа в организациите;

" компетенциите, които трябва да притежават мениджърите и специалистите относно проектирането и изпълнението на бизнес анализа в организациите.

2) ще могат на практика:

" да прилагат на практика методологията и научния инструментариум на бизнес анализа;

" да използват комплексния подход при анализа на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от дейността на стопанската организация;

" оценяват приложимостта и в реална среда да прилагат методите за анализ на ресурсите в организациите;

" да анализират методически стратегическите позиции на предприятията;

" да анализират качеството на произвежданата продукция;

" да прилагат на практика методите за анализ на иновативността и възможностите за иновационно развитие на организациите;

" методически да анализират крайните резултати от дейността на организацията и да дефинират факторите, които ги обуславят;

" да проектират и управляват процесите, присъщи на бизнес анализа в реална среда.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Икономика на предприятието;

- Счетоводство и контрол;

- Стратегически мениджмънт;

- Производствен мениджмънт.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 СЪЩНОСТ НА БИЗНЕС АНАЛИЗА

2 МЕТОДОЛОГИЯ НА БИЗНЕС АНАЛИЗА

3 АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА

ПРЕДПРИЯТИЕТО

4 АНАЛИЗ НА АСОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА

5 АНАЛИЗ НА ОСИГУРЕНОСТТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЕСУРСИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

6 АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

7 АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ ПО ДАННИ ОТ ПЕРИОДИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ

8 АНАЛИЗ НА ВЕЛИЧИНАТА, СТРУКТУРАТА И ДИНАМИКАТА НА АКТИВИТЕ

НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

9 АНАЛИЗ НА ВЕЛИЧИНАТА, СТРУКТУРАТА И ДИНАМИКАТА НА ПАСИВИТЕ

НА ФИРМАТА

10 АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Литература по темите:

Основна литература:

1. Радев, К., Бизнес анализ, Електронен учебник, Moodle, НБУ, 2011;

2. Данаилов, Д., Международни бизнес анализи, ИК "Люрен", София, 1999

3. Николов, Н., Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията, С., 1993;

4. Тимчев, М., Финансово-стопански анализ, С., 1999.

5. Cadle, J., Paul, D., Turner P., Business Analysis Techniques: 72 Essential Tools for Success, CPI Antony Rowe, Chippenham, UK, 2010

6. Harmon, P., Business Process Change, 2nd edition, Morgan Kaufmann, Boston, MA, 2007

7. Palepu K. G., Business analysis and valuation, Thomson Learning, High Holborn House, London WC1R 4LR, 2007

Допълнителна литература:

1. Ваклиев, Гр., Кр. Чуков, М. Тимчев, Основи на стопанския анализ на предприятието, С., 1992.

2. Тимчев, М., Финансово-стопански анализ на фирмата - общ практически курс, С., 1994.

3. Чуков, Кр., Финансово-стопански анализ на предприятието, С., 2003.

4. Уолш, С., Ключови управленски коефициенти, Бургас, 1995.

5. Babette E. Bensoussan,C., Fleisher S., Analysis without paralysis: 10 tools to make better strategic decisions, Pearson Education, Inc., 2008

6. Erich, A., Techniques of Financial Analysis, Homewood, Illinois, 1991.

7. www.theiiba.org - Международен институт за бизнес анализи

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА х