BAEB536D Управление на промените

Анотация:

Описание на курса:

Основната цел на курса е да използвате вашия жизнен опит като база за развитие и промяна, за да разработвате стратегии за управление на промяната и да поемете отговорност като агенти на промяната. В курса се прави задълбочено изследване на въпроса за управление на промяната. Тръгва се от основните концепции и модели, разглеждат се въпросите за ценностите и личностната ориентация към промяната, преминава се през уменията за анализ на промяната и се стига до по-общите процеси, стратегии и подходи за управление на ниво проекти и организации. Курсът предлага и конкретна методология и методи (инструменти) за планиране и внедряване на промяната. Предмет на курса са общи управленски умения, дейности и знания, а не функции, специфични за даден контекст. Акцентът е поставен преди всичко върху вашата собствена практика и роли в широко дефинираната сфера на управление на промяната.

Анотация:

В курса се разглеждат различни теоретични модели за управление на промяната, както и възможностите им за приложение в практиката. Дискутират се особеностите на всяка теория и критично са представени техните силни и слаби страни. Определят се характеристиките на промяната като процес и факторите, които определят нейния успех. Дефинират се особеностите на ситуациите на промяна и подходящите подходи за решаване на различни проблеми, свързани с промяната. Акцентът е поставен върху отговорността на мениджъра за диагностициране и планиране на промяна и определяне диапазонът на въздействие на промяната, разходите за осъществяването и, изразени във време, пари, хора и други ресурси. Обясняват се различните роли на служителите в процеса на внедряване на промяната. Оценява се ефективността на лидерите и се идентифицират трите типа посреднически роли – архитект, оператор и контрольор. Разбира се в условията на промяна трябва да се разпознават адапторите и новаторите, ентусиастите и скептиците, с техните реакции, силни и слаби страни и възможности за развитие като необходими и важни за успеха на промяната. Описват се различните съпротиви (емоционални реакции, индивидуални и групови страхове) и възможностите за прилагане на адекватни стратегии за справяне с тях. Обяснява се значимостта на стратегиите за внедряване и управление на промяната. Определят се някои от „подводните камъни” при внедряването им. Идентифицират се различните фактори, определящи успешното или неуспешното внедряване на промяната. Прави се сравнителен анализ на предложените тук подходи за управление на промяната с начините, по които организациите управляват промените. Представят се различни инструменти (средства, техники и методи) използвани при управление на промяната. Обясняват се техните принципи, предимства и ограничения при планиране и осъществяване на промяната. Дискутира се приложимостта им за гарантиране на устойчивост и последователност на проектите за управление на промяната.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- някои инструменти за обмисляне и подготовка на един проект за промяна.

- Модели на управление на промяната и да ги направи по-достъпни.

2) могат:

- да разпознават кога в организация или в частта, за които отговарят е необходимо да бъде стимулирана промяна и какво включва това;

- да размишляват върху своите нагласи и допускания относно промяната – тъй като това са все неща, които влияят върху подхода към проекти за промяна;

- да оценяват по какъв начин ясно очертаните потребности и условия за извършване на промяна налагат упражняването на набор от управленски умения, които вече разгледахте в друг контекст;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- за ползване на електронна платформа за обучение Мудъл,

- български език за правилно писане на управленски документи

- компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Консултация

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Раздел 1 Преглед на теоретичните концепции за промяна

1.1 Курт Левин – Фази на замразяване

1.2 Кублър Рос – Цикълът на скръбта

1.3 Проски - Моделът ADKAR

1.4 Джон Котър – Принципи на промяната

1.5 Бекхард - Уравнението за промяна

1.6 Уилям Бриджес - Управление на прехода

1.7 Кристин Лонгакер – Четири задачи на живот и смърт

1.8 Дарил Конър – Управление на скоростта на промяна

1.9 Маккинзи - 7S

Раздел 2 Организационна промяна

2.1 Особености на организационната промяната

2.2 Типове организационна промяна

2.3 Нива на промяна в организацията

2.4 Диагностициране и управление на стратегическа промяна

Раздел 3 Роли при промяната

3.1 Ролята на висшия и среден мениджмънт в условията на стратегическа

промяна

3.2 Ролята на лидерите при управление на промяната

3.3 Роли на участниците в промяната

3.4 Емоционални реакции. Индивидуални и групови страхове

Раздел 4 Стратегии на промяната и подходи

4.1 Необходимост от стратегия за управление на промяната

4.2 Видове стратегии за управление на промяната според условията на

приложимост

4.3 Стратегии за управление на промяната – силни и слаби страни

4.4 Класически подход за определяне и оценка на група фактори, влияещи

върху конкретна промяна

4.5 Управление на знанията като ключ към успешно организационно развитие

Раздел 5 Инструменти за планиране и осъществяване на промяната

5.1 Календарен план или Графика на Гант

5.2 Анализ на критичния път (Мрежов график)

5.3 Схеми „вход – изход”

5.4 Схеми на влиянията

5.5 Причинно-следствена схема

5.6 Схеми на информационния поток

5.7 Системни карти

5.8 SWOT анализ

5.9 Анализ на полето на силите

5.10 Логическа рамка

Средства за оценяване:

Финалната оценка за курса се формира от две части: самостоятелна разработка - казус, проект или реферат - и тест.

Студентите трябва да направят самостоятелна разработка по представено от преподавателя на курса задание. Разработката ще бъде проверена за оригиналност. Разработката се предава по електронен път само един път в семестъра.

Студентите могат да се явят на тест за текущо оценяване. За получаване веднага на финална оценка те трябва да предадат самостоятелната разработка до деня на текущия тест.

Студентите, които са издържали текущия тест за оценяване и са доволни от резултата, не се явяват на финален тест.

Студентите, които не са се явили на текущ тест, трябва да се явят на финален тест. Те трябва да предадат самостоятелната си разработка до деня на финалния изпит.