ARAB738 Самостоятелна работа: "Паметници на ислямската култура в България"

Анотация:

Курсът има за цел да развие уменията на студентите за самостоятелна работа по проблеми, свързани с мюсюлманското изкуство по българските земи; умения по практическа работа при изследване паметниците на ислямската култура в България от османския й период, както и способности за критическо осмисляне и анализиране на междукултурните различия.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

•Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Особеностите на мюсюлманските художествени модели в България

• Водещите школи в мюсюлманското изкуство и различните им стилове в периода на османското управление

2) могат:

• Да реферират теми, свързани с паметниците на ислямската култура в България

• Да анализират ислямското изкуство в междукултурен контекст


Предварителни изисквания:

Основни познания по мюсюлманско изкуство и култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Курсът е замислен в две части – практическа и писмена. Практическата част е свързана с посещения на паметници на ислямската култура в различни части на страната – Самоковската Байрякли джамия, джамиите в Мадан, Рудозем и Чепинци, шуменската „Томбул джамия”, библиотеката с арабски, персийски и османски ръкописи в

Чепинци, разглеждане на ислямски стенописи, каменни релефи, дърворезба и ритуална пластика. Писмената част е свързана с подготовка на самостоятелна писмена работа, тематично свързана с проблеми, зададени по време на практиката.

Литература по темите:

І. Основна:

1. Градева, Светлана Иванова, Мюсюлманската култура по българските земи, София, 1998.

2. Brend, Barbara, Islamic Art, London, 1991.

3. Levy, Janey, Islamic Art, New York, 2007.

ІІ. Допълнителна:

1. Миков, Любомир, Изкуството на хетеродоксните мюсюлмани в България, София, 2005.

2. Миков, Любомир, Емблематични образи в изкуството и културата на хетеродоксните мюсюлмани в България, Сборник с изследвания в чест на проф. Иван Маразов, София, 2002, с. 414-427.

3. Миятев, П., Епиграфски проучвания на паметници с арабско писмо в България. – Археология, 1962, 1, 68-72.

4. Мушанов, Н., Самоковската Байрякли джамия – един представителен паметник на българския барок. – Архитектура, 1965, 7, 30-34.

5. Стайнова, М., Османски изкуства на Балканите ХV-ХVІІІ в., София, 1995.

6. Стефанов, Й., Археологически паметници и история на проучванията в Исперихския район. Историко-археологически резерват „Сборяново”., София, 1997.

Средства за оценяване:

курсов проект