ARAB737 Самостоятелна работа: "Жената в исляма"

Анотация:

Ролята и положението на жената в исляма е една от най-атрактивните и най-експлоатирани теми в критическите анализи върху религията на исляма. Целта на курса е да даде възможност на студентите да изследват факторите, определящи ролята на жената в мюсюлманското общество. Студентите представят самостоятелна работа по предварително одобрена от преподавателя тема, която след това се презентира пред останалите колеги.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историческата динамика на формиралата се позиция на жената в религиозните представи в Корана и ранните хадиси

• ролята на мюсюлманското право шариата в подобряване позицията на жената

2) могат:

• да ситуират съвременната роля на жената в мюсюлманското общество в историческа перспектива на развитие на религията и правото.

• критически да анализират разнообразието от религиозни, социални и политически фактори, определящи ролята и образа на жената в съвременното общество


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Темите за самостоятелна работа се избират от едно от следните тематични полета:

1. Статусът и образът на жената в класическата мюсюлманска мисъл: Коран и Сунна.

2. Мюсюлманско право: брак и развод.

3. Мюсюлманското право: престъпления на честта, женското обрязване, права на човека.

4. Съвременната мюсюлманска жена: феминистки движения в съвременните мюсюлмански страни.

5. Съвременната мюсюлманка в различен културен контекст: роднински връзки, дебатът за забулването на мюсюлманката.

Литература по темите:

1. Mohammad Mazher Idriss, Tahir Abbas, Honour, Violence, Women in Islam, Taylor/Francis, 2010.

2. Leyla Ahmed, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, Yale University Press, 1992.

3. Fatima Mernissi, Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society, Indiana University Press, 1987.

4. Фатима Мерниси, Греховни мечтания, Емас 2003 (художествена литература, роман).

Средства за оценяване:

писмена работа