ARAB736 Самостоятелна работа: "Традиции и обичаи на мюсюлманите в България"

Анотация:

Курсът има за цел да разшири и задълбочи познанията на студентите по арабо-мюсюлманска традиция и фолклор, като провокира интереса им към обичаите, празниците и традициите на българските мюсюлмани. Курсът е замислен в две части. Практическата част включва запознаване с бита, традициите и обичаите на българските мюсюлмани в различни райони в страната – срещи и разговори с местните мюсюлмани, запознаване отблизо с техните празнични ритуали и церемонии. Втората част изисква подготовка на писмено изложение, тематично свързано с практиката на студентите.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• бита на българските мюсюлмани

• календарните им празници и обичаи

2) могат:

• да излагат писмено становището си по проблеми, свързани с мюсюлманските традиции и обичаи в България

• да анализират тези традиции и обичаи в културен контекст


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

І. Основна:

1. Градева, Светлана Иванова, Мюсюлманската култура по българските земи, София, 1998.

2. Градева, Светлана Иванова, Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите, София, 1997.

3. Райчевски, Стоян, Българите мохамедани, София, 1998.

ІІ. Допълнителна:

1. Иванова, Ива Кюркчиева, Светът на българите мюсюлмани от Тетевенско – преход към модерност, София, 2004.

2. Лозанова, Галина; Миков, Любомир, Ислям и култура, София, 1999.

Лозанова, Галина, Сътворението в устната традиция на българите мюсюлмани, София, 2008.

3. Мутафчиева, Вера, Многоцветие: из културата на малцинствата в България, София, 2001.

4. Тотев, Тотю, Турският фолклор в България, София, 1999.

5. Троева-Григорова, Евгения, Демоните на Родопите, София, 2003.

Средства за оценяване:

курсов проект