ARAB735 Арабска митология, фолклор и традиции

Анотация:

Курсът се фокусира в два основни блока лекции. Първият от тях има за цел да запознае студентите с митологията, религиозните вярвания, традициите и обичаите на народите от арабския свят. Вторият акцентира върху арабската фолклорна култура на бедуините и градските жители в страните от Машрика и Магреба.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• познават арабо-мюсюлманската митология;

• арабските традиции и обичаи според мюсюлманския календар;

• основните елементи от фолклорната култура на арабите.

2) могат:

• да коментират арабските традиции и обичаи, като ги разполагат в широк културен контекст;

• да анализират различни елементи от арабската митология и фолклор.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Традиционното арабско селище.

2 Традиционната арабска къща.

3 Храна, хранене и облекло на арабите.

4 Арабо-мюсюлманска митология.

5 Мюсюлмански календар. Празници и обичаи.

6 Родилни обичаи.

7 Практики на именуване в арабо-мюсюлманската традиция.

8 Сключване на брак според законите на шариата. Сватби и сватбени ритуали.

9 Погребални церемонии.

10 Фолклорна култура на бедуините и градските жители.

11 Арабски фолклорен епос.

12 Арабски песенен и танцов фолклор.

13 Фолклорна приказна проза.

14 Неприказна проза – ахбари, предания и легенди.

15 Пословици, клетви и благословии, магии и проклятия.

Литература по темите:

І. Основна:

1. Barakat, Halim, The Arab World, California, 1993.

2. Hitti, Philip K. Islam: A Way of Life. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1979

ІІ. Допълнителна:

1. Farsoun, S., Culture and Customs of the Palestinians, USA, 2004.

2. Lane, W., The Manners & customs of the modern Egyptians, London, 1987.

3. Long, D., Culture and Customs of Saudi Arabia, USA, 2005.

3. Molefi K. Asante, and Customs of Egypt, USA, 2002.

4. Raphael Chijioke Njoku, Culture and customs of Morocco, USA. 2006.

5. Ronald William Hawker, Traditional architecture of the Arabian Gulf: building on desert tides, USA, 2008.

6. Rosen, Lawrence, The anthropology of justice: law as culture in Islamic society, Cambridge: Cambridge University Press, 1990

7. Shoup, J., Culture and Customs of Jordan, USA, 2007.

8. Shoup, J., Culture and Customs of Syria, USA, 2008.

9. Rebecca L. Torstrick, Elizabeth Faier, Culture and Customs of the Arab Gulf States, USA, 2009.

10. Jason Morgan, Toyin Falola, Bukola Adeyemi Oyeniyi, Culture and Customs of Libya, USA, 2012.

Средства за оценяване:

есе

презентация

курсов проект