ARAB734  Мюсюлманско изкуство

Анотация:

Курсът има за цел да представи и проблематизира мюсюлманското изкуство в неговото развитие през призмата на обвързаността му с арабо-мюсюлманските религиозни и философски идеи. Тематична основа в програмата на курса са особеностите на книжната миниатюра, керамичното, оръжейното, стъкларското и килимарското изкуство. Друг акцент се поставя и върху източното разказваческо и музикално изкуство. В аналитичен план се разглеждат основните стилове и техники в главните художествени центрове на арабския свят.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• особеностите на мюсюлманските художествени модели;

• водещите школи в мюсюлманското изкуство, спецификата на различните им стилове.

2) могат:

• да откриват и коментират връзките между различните видове изкуства;

• да анализират влиянията в междукултурното общуване в страните от Изтока.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Религиозни и философски идеи в мюсюлманското изкуство. Особености на източните художествени модели.

2 Ислямската забрана за изобразяване на живи същества и изкуството на книжната миниатюра. Организация на пространството, мащаби и композиционен строеж, орнаментика, цвят,сюжет.

3 Миниатюристите в Шираз, Табриз и Хират. Кръгът „Бахзад”. Риза Аббаси и придворната миниатюристична школа.

4 Мюсюлманската миниатюра в епохата на Сюлейман Великолепни.

5 Мюсюлманско керамично изкуство. „Силуетна керамика”. Керамичните пана в джамиите. „Султанбадска” техника. Техника „минаи”.

6 Керамичното изкуство в Андалусия. Тематика на декорациите. Алхамбраските вази.

7 Ориенталско оръжейно изкуство. Основни стилове в изработването на хладно оръжие.

8 Големите майстори от дамаската школа – Суюфи, Сайкали, Сакакин, Джахар, Булад.

9 Изкуството в изработването на килими. Прочутите ориенталски килими – основни композиционни схеми и орнаментни пространства.

10 Символика на цветовете и декорациите в молитвените, сватбените и битовите килими. Митичните райски градини в килимите „чахар-баг”

11 Развитие на изкуството в изработката на стъкло. Сирийската школа. Стъкло, живопис и инкрустация.

12 Изкуството да разказваш приказки – вдъхновение и занаят.

13 Разказваческото изкуство в страните от Машрика и Магриба. Мухаддиси и шаири в източните разказвачески традиции.

14 Източно музикално изкуство. Основни ладове в източната музика и принципи на развитие на мелодията. Музикални инструменти – уд, рабаб, тибл, дарабукка, най, куссаба.

15 Съвременната ориенталска музика. Звездите на Ориента.

Литература по темите:

І. Основна:

1. Ali, Wijdan, The Arab Contribution to Islamic Art, Cairo, 1999.

2. Brend, Barbara, Islamic Art, London, 1991.

3. Hagedorn, Annette; Shalem Avinoam, Facts and artefacts: Art in the Islamic World, Leiden, 2007.

4. Levy, Janey, Islamic Art, New York, 2007.

ІІ. Допълнителна:

1. Миков, Любомир, Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България, София, 2012.

2. Baer, Eva, Metalwork in Medieval Islamic Art, New York, 1983.

3. Blair, Sheila; Bloom, Jonathan, Images of paradise in Islamic art, Dartmouth, 1991.

4. Canby, Sheila R., Islamic Art in detail, London, 2005.

5. Nasr, Seyyed Hosein, Islamic Art and Spirituality, New York, 1987.

Средства за оценяване:

курсова работа

устен изпит