ARAB739 Проект: "Символите в ислямската традиция"

Анотация:

Курсът има за цел да обобщи, разшири и задълбочи познанията на студентите, придобити в аудиторния курс ARAB735 Арабска митология, фолклор и традиции В рамките на редовната сесия студентите защитават курсовите си проекти по теми, свързани с посочения курс.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Допълват и разширяват познанията си за историята, културата и религиите на Ориента.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Студентите трябва да представят подготвените през семестъра курсови проекти най-късно две седмици преди началото на редовната сесия. Комисията от преподаватели разглежда проектите, като дава допълнителни насоки и указания за работа. В рамките на редовната сесия студентите защитават тезите си пред преподавателите и останалите студенти от курса.

Литература по темите:

Бронщайн Ж.Ф., Фан Б., Пътеводител в общата култура, „Рива”, София 2008 г.

Бидерман, Х., Речник на символите, „Рива”, София

Блашер, Р., Коранът Изд. ,,Одри’’, С.2000

Корбен А. История на ислямската философия, превод от френски Александър Веселинов, София 2004

Миков Л, Лозанова Г., Ислям и култура, „ИМИР”, София 1999 г. ……

Хусайн Наср, С. Трима мюсюлмански мъдреци, Изд. ,,Маулана Джалалуддин Руми’’,С.2001

Сурдел, Д. Ислямът’, Изд. ,,Одри’’, С.2000

Chebel M., Dictionnaire des symbols musulmans. Albin Michel, 1995.

Средства за оценяване:

курсов проект