ARAB740 Коранът и неговото тълкуване

Анотация:

Коранът, на ар.ез "Qur'an",е свещената книга на исляма, низпослана като откровение на пророка Мухаммад в периода между 610 - 632 г. Признат като Божественото слово par excellence, Коранът е обект на вековни интерпретации от страна на богослови, философи, граматици и мистици. Негово тълкуване се разделя най-общо на два големи дяла екзотерично (външно), tafsir и езотерично (вътрешно)ta'wil. Ето защо в курса са включени два основни типа текстове, едните - насочени към чисто историческото разбиране на сакралния текст, а другите към онова, което можем да неречем с термина "метаистория". В края на курса са включени и теми, които разглеждат Корана в един модерен контекст на религиозното, който препраща към дисциплини като социологията, психологията и антропологията.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще развият базисни умения да се ориентират в структурата на кораничния текст - да разпознават специфичния дискурс на Корана от останалите арабски текстове, да работят с някои от класическите трудове на кораничната екзегетика и да анализират понятия, които имат широка употреба в ислямската литература.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва задължително да имат базисни познания по история на исляма и арабски език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Исторически увод за възникването на кораничното откровение.

2.Структурен анализ на корпуса на Корана.

3.Стилистиката на Корана.

4.Базисните теми на кораничния дискурс:

- Единобожието

- Естеството на Божествените Имена

- Сътворението на човека и вселената

- Кораничната етика

- Есхатологията в Корана

8.Източниците на екзотеричнато и езотеричното тълкувание

10.Проблемът за естеството на Божественото слово в различните ислямски школи.

11.Структурален анализ на избрани сури от Корана.

14.Коранът в модерния контекст.

15.Коранът в политическия живот на мюсюлманите.

Литература по темите:

На български език:

1.„Превод на Свещения Коран“ с преводач проф.Цветан Теофанов. Тайба Ал-Хайрия, София 1997

2.Корбен, А. ,,История на ислямската философия’’, Изд. ,,Лаков прес’’, С.2004

3.Хусайн Наср, С. ,,Трима мюсюлмански мъдреци’’, Изд. ,,Маулана Джалалуддин Руми’’,С.2001

4.Сурдел, Д. ,,Ислямът’’, Изд. ,,Одри’’, С.2000

5.Блашер, Р., "Коранът" Изд. ,,Одри’’, С.2000

6.Хамидуллах, М. Въведение в исляма. С., 2001

7.Мубаракфури, Сафи ар-Рахман, Светли страници от житието на Мухаммад, София, 2006, изд. Прозрение-1424, превод: Мариана Малинова.

8.Ислямът. Кратък справочник. Съставител и научен редактор С. Евстатиев. София, 200

9.Белев, В. "От модерния към класическия прочит на Корана". В: Ориенталия, 1, 2006, сс.77-98.

На руски език:

10.Ислам. Энциклопедический словарь. Негря, Л. В. (ред.) Москва, 1991.

На английски език

11. Кеймбриджска история на исляма - Cambridge History of Islam, v. 1, В наличност в библиотеката на НБУ - линк към електронния каталог

Средства за оценяване:

Една курсова работа и дискусия по предварително зададена тема