CASB764 Медиа планиране

Анотация:

Целта на курса по медия планиране е да запознае студентите с основите на медийното планиране, като следва логичните стъпки в този особено важен комуникационен процес.

Курсът започва с логичното изследване на взаимовръзките между медийната реклама и останалите компоненти на маркетинга. Следва разглеждането на един от първите основни въпроси във връзка с медия планирането – проучването на медийните аудитории. Последователно се разглеждат проучванията в България и основните показатели, които се изследват.

Поетапно се разглеждат и отделните стъпки в стратегическото медия планиране – избор на целева аудитория, географска насоченост на кампанията, продължителност и времево ориентиране, решения за обхват/честота, медия микс, творчески изисквания.

Курсът обръща практическо внимание на работата с тарифни справочници и начините на калкулиране цената за реклама в отделните типове медии – телевизия, радио, вестници, списания, интернет, външна реклама, кино реклама.

Акцент се поставя върху методите за изчисляване ефективността на рекламните носители посредством първични и вторични показатели.

Естествена следваща стъпка е съставянето на медия планове и графици – тук курсът представя някои примери за начините, по които се организира този процес.

„Медия планиране” разглежда и още един важен въпрос от практиката – организирането на купуване на време и място в медиите.

Курсът разглежда и въпроса, свързан с бъдещето на медия планирането и навлизането на нови технологии.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• Спецификата в процеса на ефективно медия планиране

• Боравене с тарифни справочници

• Работа с данни от медийни проучвания

2) могат

• Да разработват стратегия за медиите

• Да избират най-подходящите канали, носители и средства за реклама

• Да съставят медия планове и графици

• Да закупуват рекламно време и място в медиите


Предварителни изисквания:
Общо познание за маркетинга, рекламата и медиите

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Същност на медия планирането. Планирането като процес. Цели пред медия планирането.

2. Маркетингова рамка на медия планирането. Правни ограничения пред медия планирането.

3. Проучвания във връзка с медия планирането. Какво трябва да знае медия планьора? Източници на информация и надеждност на получените данни. Проучванията в България – пипълметричен панел на TV Plan/TNS и GFK, проучвания на читателската аудитория, TGI, проучвания за инвестициите в реклама, информация от одиторски доклади за тиражите, Gemius и Nielsen Online. Цитиране на източниците на информация. Разработване на “медийна сцена”.

4. Измерване на медийната аудиторията. Проблеми на проучванията на медийна аудитория в България и начини за тяхното преодоляване. Основни показатели, измерващи медийната аудитория. Импресии. Рейтинг, рейтинг точка. Рейтинг на целева група. Аудиторен (пазарен) дял. Хиляда читателя. Тираж (отпечатан и пласиран). Разчитане и анализиране на данните за медийната аудитория.

5. Етапи на стратегическото медия планиране

I. Пред кого да се рекламира – сегментиране и избор на целева аудитория. Съвпадане на медийната аудитория с целевата аудитория: как се установява това съвпадение – практика в България и надеждност на данните.

II. Къде да се рекламира – географска насоченост.

III. Продължителност на рекламната кампания. Времево разположение.

6. Етапи на стратегическото медия планиране (2)

IV. Обхват и честота. Ефективен обхват (честота). Разпределение на честотата. Брутни Рейтинг Точки (GRP). Таргет рейтинг точки (TRP). Решения за съотношението обхват/честота. Начини за натрупване на обхват/честота в отделните медийни канали.

7. Етапи на стратегическото медия планиране (3)

V. В кои медийни класове да се рекламира. Основни и поддържащи медии от гледна точка на медия планирането. Домашни медии, офисни медии, медии за “извън дома”. Проникване (пенетрация) на отделните видове медии в България и по света. Медия микс – предимства и недостатъци.

VI. Творчески изисквания – решения за формат, цвят, позиция и др. Формати и позиции в медиите.

8. Работа с тарифни справочници. Методи за изчисление цената за реклама в медиите. Определяне на цената за реклама в медиите съобразно обхванатата аудитория. Осигуряване на преференции и оценка на специални оферти. Калкулиране на отстъпки (15+5 ? 20). Медийна инфлация. Протекция на цената.

9. Избор на рекламоносители. Показатели за сравнение и оценка на отделните рекламоносители (CPM, CPP и други). Вторични фактори и показатели за оценка на рекламоносители. Тестване на избраните носители, средства и форми.

10. Съставяне на медиен план. Компоненти на медийния план. Цена на рекламата в отделните медии, общ бюджет на медия плана.

11. Съставяне на графици за провеждане на рекламните мероприятия. Компоненти на графиците. Общ план-график. Представяне на медийните планове и графиците. Аргументация на избора.

12. Организация на купуването на време и място в медиите. Методи за купуване от гледна точка на клиент – от рекламна агенция, от медия шоп и директно. Сравнителна оценка на офертите в процеса на планиране. Подаване на рекламните материали – срокове за изпълнение и контрол на изпълнението.

13. Проследяване на рекламната кампания. Контрол и анализ на резултатите (post campaign analysis).

14. Роля, задължения, отговорности, квалификация и личностен профил на медия планьора.

15. Бъдещето на медия планирането. Навлизането на нови технологии. Планиране на нови медии.

Литература по темите:

Медияпланиране на рекламната кампания - д-р Христо Катранджиев

Лекционен курс

Средства за оценяване:

Текущт тест

Самостоятелна курсова работа