BUBB616D Проект: Анализ на система за УЧР в организацията

Анотация:

Курсът обхваща приложните аспекти на управление на човешките ресурси в конкретна организация - анализ на потребностите от персонал, неговият подбор и разпределение в организационната структура, проблемите на обучението, квалификацията, стимулирането, кариерното развитие.

Предназначението на курса е приложение на знанията и придобиване на умения по изграждане на система за управление на човешките ресурси в организациите.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Михаил Михайлов  д-р
доц. Димитър Панайотов  д-р
проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" същността и параметрите на предметната функция "човешки ресурси";

" системата и процесът на управление на човешките ресурси в организациите;

" методите на анализ и управление на фазите от цикъла на управление на човешките ресурси.

2) могат:

" да анализират потребностите от човешки ресурси, в съответствие с целите на организациите;

" да прилагат съответната методология при анализа и етапите на управление на човешките ресурси ;

" да проектират система на управление на човешките ресурси в конкретна организация.


Предварителни изисквания:
основи на управлението и управление на ЧР

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Система на управление на персонала. Системен подход и методология на управлението

2 Фази и функции на управление - предметна функция "човешки ресурси"

3 Системи за стратегическо и оперативно управление на персонала

4 Модел "7S" на Ф. Маккинзи - методологическа основа на системата на управление на персонала

5 Регламенти и стандарти в управлението на персонала - организационни структури и управленска документация

6 Технология на управление на персонала

7 Проучване, анализ и планиране на потребностите от човешки ресурси

8 Подбор, разпределение и организация на труда на персонала

9 Обучение, квалификация и оценка и стимулиране на труда. Управление на кариерата

10 Подходи и модели за мотивация на персонала. Фирмена култура и стилове на управление

Литература по темите:

1. Армстронг, М. Управление на човешките ресурси, Б.,1993.

2. Владимирова, К. Управление на човешките ресурси, НБУ, 2004.

3. Гибсън, Р. Преосмисляне на бъдещето, С., 2000.

4. Дракър, П. Мениджмънт: задачи, отговорности, практики, С., 2003.

5. Евгениев, Г. Трудови стандарти, С., 2000.

6. Европейска социална харта. Кратък справочник. С., 2002.

7. Каменов, Д. Стратегическо бизнес планиране. С., 2008.

8. Кодекс на труда. С., 2012.

9. Михайлов, М. Управление на персонала. С. НБУ, 2010.

10. Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2008 - 2013 година.

11. Панайотов, Д. Психология на бизнеса. НБУ, 2005.

12. Портър, М. Конкурентното предимство на нациите. С., 2004.

13. Уокър, Р. Дзен мениджърът. С., 2000.

14. Шопов, Д., Евгениев, Г. и др. Наръчник по управление на човешките ресурси, С., 2002.

15. www. leadership. com

16. www. management. com

Средства за оценяване:

разработва се курсов проект по предварително зададена актуална тема.