BUBB611D Самостоятелна работа: Управление на маркетинговата дейност

Анотация:

Целта на курса Проект "Управление на маркетинговата дейност" е студентите да получат практически знания за методологията на разработване, оценка, избор и леализиране на маркетингови стратегии и да се формират умения за прилагане на тези знания в практиката.

В резултат на курса, студентите ще имат практически възможности да могат да систематизират и разширят своите теоретични знания и умения в областта на маркетинговото управление, ще успеят да формират стратегическо мислене и отношение към бизнеса.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основните подходи за осъществяване на маркетингов контрол

" методологията на осъществяване на маркетингови анализи:вътрешни и външни

" методологията на разработване и оценка на маркетингови цели и стратегии

" проектиране на маркетингова организационна структура

2) могат:

" да разработват и управляват осъществяването на маркетингова стратегия на различни организации.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. 2. Каракашева., Л. Маркетинг, ИСК при УНСС, Център за дистанционно

2. обучение, 2001 г.

3. 3. Каракашева, Л. и кол., Маркетинг, София, Призма, 1997 г.

4. 4. Каракашева,Л и Бл.Маркова, Поведение на потребителя НБУ, ЦДО-

5. Радиоуниверситет, С, 1997.

6. 1. Волф, Я. Маркетинг, Университетско издателство "Стопанство"., УНСС,

7. 1994.

8. Боева, Б. Бизнес и управление на проекти. С., Век 221, 1992

9. Пенчев, Р. Управление на проекти, С., 1998, НБУ, ЦДО, 202 с.

10. Аакер, Дейвид А. Стратегическое рыночное управление. 6-е международное издание, Питер, 2002.

11. Гоудин, Сет. Маркетингът на позволението. Фокус, 2001

12. Дибб, С. Практическое руководство по сегментирования рынка. Питер, 2001.

13. Дракър, П. Ефективното управление. Класика и стил. 2002.

14. Дракър, Питър. Практика на мениджмънта. Класика и стил. 2002.

15. Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ"Стопанство", 1995

16. Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. 1-7.

17. Изкуството на войната: древни китайски трактати.ИК"Труд", 2001.

18. Класова Св., кол. Маркетинг. УИ"Стопанство", 2002.

19. Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. "Класика и стил", 2002.

20. Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. "Класика и стил", 2000.

21. Котлър Ф. Управление на маркетинга, Графема, 1996

22. Макнийли, Мак. Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса. Фокус, 2002

23. Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

24. Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ "Стопанство", 1998.

25. Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. Форком, 1994.

26. Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. Класика и стил, 2002.

27. Траут, Джак, С. Ривкин. Бъди различен или умри. Кръгозор.2000.

28. Ambler T. The Financial Times Guide to Marketing: From Advertising to Zen. Pitman Publishing. 2000.

29. Ansoff I.H., Edward J. McDonnell. Implanting Strategic Management. Hemel Hempstead, Prentice Hall International Ltd. 1990.

30. Boyd H., O. Walker. :Marketing Management: a Strategic Approach. 1992.

31. David, W Cravens. Strategic Marketing.IRWIN,1994.

32. Kotler Ph. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. 6-th ed.

33. Lynch R. European Marketing: A Strategic Guide to the New Opportunities. IRWIN, 1994.

Средства за оценяване:

Писмена задача, практическа задача