BUBB615D Самостоятелна работа: Предприемачество

Анотация:

" Разкрива се същността и формите на проявление на предприемачеството;

" Връзка с останалите икономически дисциплини;

" Характеризират се възможните рискове, особеностите и перспективите пред различните видове стопански дейности;

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Същността и особеностите на предприемачеството

" Как да прогнозират резултатите и рисковете в предприемаческата дейност

2) могат:

" Да започнат свой собствен бизнес в конкурентни условия

" Да развиват обхвата, структурата и рентабилността на предприемаческия бизнес


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

" Joseph Stiglitz "Making Globalization Work", Penguin Books

" Скот Люси "Критика на информацията", ИК Кота 2004

" Питър Дракър "Иновации и предприемачество", издателство "Класика и стил"