BUBB610D Управление и развитие на човешките ресурси

Анотация:

Курсът е специфично насочен към създаване на познания за основните компетенции в управлението на човешките ресурси;

За целта ще бъдат разгледани и дефинирани основните понятия и дефиниции, свързани с организационната ефективност и стратегическото управление на персонала на бизнес равнище - функции, дейности и техники;

Студентите ще бъдат запознати с подбора, развитието, оценката и мотивирането на човешките ресурси, както и одита на човешките ресурси и като цяло управлението на трудовите отношения ;

Ще се анализира външната среда за управлението на човешките ресурси в организацията;

Крайната цел е студентите да са в състояние да прилагат получените общотеоретични и специализирани знания при осъществяването на управленски дейности

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основните компетенции в управлението на човешките ресурси; понятия и дефиниции;

" стратетегическите подходи, модели и механизми за отделните фази на цикъла на управление на персонала;

" поведенческите аспекти на взаимодействие на човека с организацията, с другите участници в трудовия процес (работа в екип) и неговата мотивация за труд;

" подбора, развитието, оценката и мотивирането на човешките ресурси, потребни на организацията за достигане на своите цели;

" разработването на организационна структура и климат; създаването на стил на управление;

" стратегическото управление на персонала на бизнес равнище - функции, дейности и техники;

" организационната ефективност - основни понятия и дефиниции, подходи;екипна работа и видове екипи;

" одит на човешките ресурси;

" развитието на системата от човешки ресурси - управление на инвестициите в човешкия капитал;

" организацията на труда като функция в управлението на човешките ресурси.

2) могат:

" да познават същността, обхвата и съвременните възгледи в управлението на персонала;

" да познават стратегическите подходи към наемането, мотивирането, развитието и ръководството на хората в организациите;

" да анализират потребностите от човешки ресурси в организацията, тяхното набиране, функционално използване и развитие;

" да познават иновативните практики за управление на човешките ресурси, стойността за служителите, за потребителите, за инвеститорите;

" да познават структурата на персонала - управленски и изпълнителски; основните функции по вертикала и хоризонтала в организацията;

" да анализират планирането на персонала, познавайки системите на подбор и разпределение, оценка, стимулиране и санкциониране; развитието на трудовата кариера;

" да определят потребностите от обучение и квалификационно развитие;

" да познават формите на хоризонтално развитие и натрупване на потенциал за вертикално развитие;

" да познават екипната работа, видовете екипи и екипни цели; вътрешната среда на екипа и екипните норми;

" да познават формирането на системата от човешки ресурси на организацията и тяхното управление;

" да прилагат получените общотеоретични и тясноспециализирани знания при осъществяването на управленски дейности.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Въведение в управлението на човешките ресурси - същност, обхват, съвременни възгледи, стратегически подходи в управлението на човешките ресурси. Основни понятия.

2 Бизнес-среда и управление на човешките ресурси.

3 Управление на човешките ресурси вътре в системата на управление на туристическата фирма - стратегии и политики .

4 Фирмена култура.

5 Организационна ефективност. Екипна работа.

6 Дейности по мениджмънт на човешките ресурси. Проектиране и анализ на организационните структури и работните места в туризма. Длъжностни характеристики.

7 Формиране на системата от човешки ресурси в туристическите фирми - анализ, планиране, набиране, подбор, разпределение, назначаване на трудов договор и прекратяване.

8 Заплащане и стимулиране на труда във фирмите. Оценка на труда и развитие на трудова кариера. Одит на човешките ресурси.

Организацията на труда като функция в управлението на човешките ресурси

9 Външна среда за управлението на човешките ресурси в организацията.

Пазар на труда. Видове.

10 Управление на човешките ресурси на национално, браншово, регионално, фирмено равнище.

Развитие на системата от човешки ресурси -предизвикателства от глобализацията на международния пазар. Управление на качественото изпълнение, трудовото възнаграждение, безопасните и здравословни условия на труд. Управление на трудовите отношения. Колективно трудово договаряне - Кодекс на труда.

Литература по темите:

" Владимирова, Катя "Управление на човешките ресурси", изд. "НБУ" , София, 2006

" Карабельова, Соня "Управление и развитие на човешкия потенциал", изд. "Класика и Стил" София, 2004

" Карабельова, Соня "Новите стратегии в управлението на човешките ресурси и организационното поведение" Христоматия на управление на човешките ресурси, изд. "ЛИК" София, 2000

" Христова, Татяна "Мениджмънт на човешките ресурси", изд. "Сита Мениджмънт КонсултУ" ООД, 1996

" Армстронг, Майкъл "Наръчник за управление на човешките ресурси", изд. "Делфин прес", Бургас

" Дракър, Питър "Ефективно управление", изд. "Класика и Стил" София, 2002

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%