BUBB613D Предприемачество и бизнес

Анотация:

Студентите се запознават с мястото и ролята на предприемачеството в бизнеса. Оценяват развитието през различни варианти за управление на бизес активността. Оценяват конкурентноспособността на различните варианти за развитие. Развиват предприемачески умения и нагласи за развитие на собствен бизнес.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Какво е необходими за успешния предприемач при променящи се условия за развитие на бизнеса.

2) могат:

Могат да сръвняват и оценяват различни варианти на развитие и да аргументират исканията си за финансиране на бизнеса.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 Същност на предприемачеството

2 Човешкото действие-история и актуални проблеми: праксеология

3 Бизнес развитието

4 Пазар и предприемачество

5 Практиката на предприемачеството

6 Бизнес стратегии за предприемачи

7 Бизнес култура и предприемачество

8 Бизнес-конюнктура

Финансова дисциплина за предприемач

9 Бизнес- среда и предприемачество

Пречките за предприемачеството

10 Реформи и предприемачество

Литература по темите:

Основна

1. Лудвиг фон Мизес, Човешкото действие

2. Питър Дракър. Иновации и предприемачество

3. Джош Корной. Трансформация след социализъм

4. Пол Хейн, Икономическият начин на мислене

5. М. Паунов, Стратегии на бизнеса. УИ Стопанство 1999

Допълнителна

1. Предприемачество и предприемачески проекти НБУ 2007

2. Икономическа мисъл БАН

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50%