BAFB637D Счетоводство

Анотация:

Курсът "Основи на счетоводството" има за цел да подготви студентите за работа с основните понятия, принципи, методи и способи, използвани в счетоводството. Той дава базата от знания за понятийния апарат, методиката, методологията и организацията на счетоводството, необходима за успешното организиране и осъществяване на счетоводството в предприятията. В него се поставят също основите на текущото счетоводно отчитане в нефинансовите предприятия, основано на правилно тълкуване и прилагане постановките, заложени в МСФО, МСС и СС.

Курсът има преобладаващо практическа ориентация и си поставя четири задачи:

" да разясни задълбочено и достъпно предмета, методиката, методологията и организацията на счетоводството в предприятията;

" да предстаи счетоводното отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в нефинансовите предприятия;

" да осигури базови знания за изготвяне на финансови отчети;

" да създаде умения за успешното прилагане на придобитите знания в практиката.

При представянето на тематичните единици се използват традиционни и съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството, с което се цели създаването на широкообхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводството.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основните понятия, принципи, изисквания към счетоводството;

" характеристиката и особеностите на предмета и на методологията на счетоводството;

" правилата, на които е подчинена организацията на счетоводството в конкретното предприятие;

" възможностите за създаване на счетоводна информация за дейността на предприятията и за представянето й във финансовия отчет.

2) могат:

" да разграничават счетоводната отчетност от другите клонове на стопанската отчетност;

" да характеризират и класифицират имуществото на предприятието;

" да определят типовете стопански операции и процеси и влиянието им върху стойностния размер на имуществото на предприятието;

" да характеризират и използват елементите на методологията на счетоводството - оценяване, документиране, инвентаризиране, калкулиране и сводка.

" да съставят счетоводни статии за извършвани стопански операции в дейността на предприятието.

" да откриват, завеждат и приключват синтетични и аналитични счетоводни сметки.

" да изготвят регистри за хронологично счетоводно отчитане, оборотни ведомости, начален и краен счетоводен баланс.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1 1. Възникване и развитие на счетоводството.

2 2. Предмет на счетоводството.

3 3. Методология на счетоводството.

4 4. Документиране и инвентаризиране.

5 5. Оценката и калкулиране.

6 6. Счетоводен баланс и балансово обобщаване.

7 7. Система на счетоводните сметки и двойно записване.

8 Текущо счетоводно отчитане.

9 9. Сводка на отчетните данни и съставяне на годишен финансов отчет.

10 10. Организация на счетоводството в предприятието.

Литература по темите:

" Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, "Стопансктво", 2009 г.

" Закон за счетоводството. В: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

" Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. - 2007. София, Труд и право, 2008.

" Душанов, Ив., Обща теория на счетоводството. София, Ромина, 2008.

" Динев, М., Обща теория на счетоводството. София, Тракия-М, 2000.

" Трифонов, Тр., Обща теория на счетоводството. София, Тракия-М, 1999.

" Петров, Л. Основи на счетоводството. София, Мартилен, 2002.

" Димитров, М, Р. Симеонова. Теория на счетоводството. В. Търново, Фабер, 2010.

" Божков, В., Е. Аверкович. Счетоводство - избрани лекции (I част: Обща теория на счетоводството). В.Търново, Фабер, 2010.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%