TCMB629 Бизнес планиране и програмиране на FM радио

Анотация:

Този курс има за цел да даде базови познания на студентите за управлението и бизнеспланирането на ФМ радиостанция. Студентите ще се запознаят със структурата,управлението,функционалните връзки между отделните звена и позиции в радиостанцията,ще могат да създадат програмен проект,бизнес план, структура на управление. Ще имат знанията как да доведат до успешен край сложната процедура по лицензиране на ФМ радиостанция.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

проф. Иван Драганов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Ще могат да заемат мениджърско ниво в радиостанция,ще могат да създадат самите те ФМ радиостанция, да изградят базисните документи необходими за нейното структуриране, успешно функциониране и развитие.

1) знаят: цялата базисна информация за ФМ радиостанцията. Как да бъдат подготвени програмна концепция, програмен профил, програмен проект и програмен профил, за да се яват на конкурс за лиценз. Как да предприемат стъпки за изграждане на ФМ радиостанция.

2) могат: Да се развиват успешно на територията на радиомениджмънта. Да се ориентират в отношенията на радиобизнеса, да си сътрудничат успешно с официалните власти, да си направят радио.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

В областта на журналистиката, културата, правото,телекомуникациите, мениджмънта и финансите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

• Въведение в радиото

Радиокомуникацията

Видове радиоформати

Програмна схема и форматен часовник

• Стратегии за развитие

• Собственост и управление –нива,функции,влияние

• Управленски роли и умения

Управленско-организационна структура на ФМ радио

• Бизнес план на ФМ радио

• Проект на ФМ радио

Упражнения по програмиране, управленска структура и бизнеспланиране.

Литература по темите:

Electronic media management – Focal Press – Boston,Oxford, Auckland

BBC – Producers Guidelines

Наръчник на радиоводещия – Константин Атанасов

Медиите на Великобритания и САЩ – Данаил Данов

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ: СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ТЕСТОВЕ ... … % ПИСМЕН ИЗПИТ …...…%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ …10…….. % УСТЕН ИЗПИТ …...…%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .…40% …... % ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ 10 … %

ЕСЕ ........... %

РЕФЕРАТ .…...... . %

КАЗУС …40…… %

ДРУГИ: ..……….. %