TCMB616 Практика: Спътникова и кабелна телевизия

Анотация:

Курсът предназначен да даде на студентите въвеждащи знания в областта на системите за кабелни и сателитни връзки. Тематиката на курса обхваща кабелните мрежи за наземни комуникации, кабелни разпределителни мрежи за телевизия, системите за сателитни комуникации и др. Курсът има за цел да покаже на студентите глобализацията на системите и интеграцията на услугите чрез цифровизация на техническите средства.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да прилагат интердисциплинни знания в областта на телевизионните системи с наземно спътниково и кабелно разпространение.

2) могат:

• да прилагат знанията в по-нататъшното си образование с цел получаване на ефективни знания

• да придобият мотивация при избора на учебни курсове


Предварителни изисквания:
• Общообразователни познания по физика, математика и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Част І. Основи на телевизията.

Видеотехника

1. Класификация на оптическите изображения. Човешко зрение и телевизия.

2. Блокова схема на ТВ – система за черно-бяло изображение. Процесът “Развивка” (анализ и синтез на изображението). Стандарти.

3. Получаване на видеосигнали. Зависимост между параметрите на оптическото изображение и параметрите на видеосигналите.

4. Пълен (композитен) видеосигнал. Гасящи и синхронизиращи импулси.

5. Цветна телевизия. Основни принципи. Формиране на яркостен и цветоразликови сигнали.

6. Системи за цветна телевизия. Общи принципи и различия.

7. Видеоканали. Широчина на честотна лента. Стандарти.

Част ІІ. Наземна телевизия.

Радиотелевизионна – предавателна станция (РТПС) за метрови вълни (МВ) и дециметрови вълни (ДМВ)

1. Наземна телевизия. Работни честотни и вълнови обхвати. Стандарти.

2. Блокова схема на РТПС. Предназначение на отделните блокове. Видове модулации за видео и звуков съпровод.

3. Наземна телевизия. Сигнали за картина и звук на изхода на РТПС. Стандарти за ВЧ/ТВ канал.

4. Технически предимства и недостатъци на цифровото ТВ -радиоразпръскване.

5. Икономически проблеми на цифровото ТВ -радиоразпръскване.

Част ІІІ. Кабелна телевизия

1. Обща функционална схема. Принципи на изграждане “вчера, днес и утре”.

2. Главна станция – приемане и обработка на сигнали от наземна и спътникова телевизия, студийни сигнали и др.

3. Видове кабелни мрежи. Структури на изграждане. Видове радиочестотни кабели. Приложение на влакнесто-оптичните кабели.

4. Формиране на групов сигнал. Принципи на пренасяне на информация по прав и обратен канал.

5. Пасивни и активни елементи за кабелна телевизия.

6. Преминаване от аналогова към цифрова кабелна телевизия. Предимства и недостатъци.

7. Какви нови услуги ще предлага кабелната телевизия.

Част ІV. Спътникова телевизия

1. Начини за ТВ разпръскване чрез изкуствени спътници на Земята.

2. Извеждане на изкуствения спътника на геостационарна орбита, азимут, елевация, транспондер.

3. Блокова схема на приемна апаратура за аналогови сателитни ТВ сигнали

• Параболична антена – принципи на действие, насочване към спътник

• Горен външен конвертор

• Сателитен приемник (долен конвертор)

4. Блокова схема на малошумящ горен конвертор

5. Блокова схема на сателитен приемник (тунер)

6. Начини на свързване на сателитен приемник, при индивидуално (директно) спътниково приемане, към:

• стандартен ТВ - приемник

• Hi-Fi уредба и ТВ - приемник

• видеомагнетофон и ТВ - приемник

7. Начини на свързване на сателитен приемник, при колективно спътниково приемане.

Литература по темите:

1. Записки на лектора

2. Television Engineering Hand Book, K. Blair Benson

3. Наръчник по телекомуникации, Анабел Дод

4. Цифрова телевизия, Ерве Беноа

5. Цифрова телевизия, Кирил Конов

Средства за оценяване:

Тест, курсов проект