TCMB554 Проект: Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор

Анотация:

Курсът разглежда основните теоретични и приложни аспекти на бизнес планирането и управлението на телекомуникационен оператор чрез представяне на процеса на планиране, чрез планиране на търсенето, на приходите от продажби общо и по видове услуги, на маркетинговото планиране, на планиране на годишните и инвестиционните разходи, съставяне на бизнес модел, анализ на редица финансови индикатори и оценка на инвестиционните решения.

Целта на курса е усвояването на основните съвременни правила за планиране и управление на бизнеса в условията на преход към либерализация, конкуренция и пазарно и потребителски ориентирано поведение, начините за оценка на състоянието и намеренията.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Валентин Ценов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Познания:

основни икономически познания в областта на телекомуникационния бизнес;

основните съвременни правила за планиране на бизнеса на в условията на преход към пълна либерализация, конкуренция и потребителско ориентирано поведение;

начините на оценка на състоянието на операторите и техните намерения в условията на засилена конкурентна среда;

Умения:

да планират корпоративната дейност на телекомуникационен оператор като цяло;

да планират отделните приходни и разходни елементи по видове услуги и да правят избор на алтернативни инвестиционни решения;

ползват техниката и инструментариума на пресмятането, оценките и решенията при движението на паричния капитал в телекомуникациите;

да правят анализ на външната и вътрешната пазарна среда и предизвикателствата;

да разбират формите и начините на финансиране и инвестиране;

да използват знанията си като база за по-лесно навлизане в курсовете по мениджмънт и маркетинг в телекомуникациите.


Предварителни изисквания:
Основни познания по икономика на телекомуникациите. Курс лекции ТСМВ 508 “Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор”

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Курс лекции ТСМВ 508 “Бизнес планиране и управление на телекомуникационен оператор”

Европейската регулаторна рамка за електронните съобщения

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm

Националната секторна политика за електронните съобщения http://www.crc.bg/

Закон за електронните съобщения http://www.crc.bg/

Impact of restructuring issues and new technologies on business planning practices in telecommunications, ITU – BDT, Geneva http://www.itu.int/

Средства за оценяване:

Самостоятелна писмена работа по избрана тема.

Устно изложение по темата.