TCMB513 Практика: Приложна математика

Анотация:

Предлагат се теми, обобщаващи разглеждан в други дисциплини материал, който е основен математически апарат в телекомуникациите. Тези теми се предлагат като самостоятелна практическа работа на студентите, като целта е те да добият навици за самостоятелност и задълбоченост при решаването на практически проблеми от специалността им.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Георги Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

Основни математически проблеми областта на телекомунекациите

Да могат:

Да се справят с трудностите при работа с основни математически проблеми, възникнали в работата им
Предварителни изисквания:
ТСМВ101 Линейна алгебра и аналитична геометрия

ТСМВ102 Математически анализ

ТСМВ201 Количествени методи и статистика

ТСМВ301 Математически методи за мрежова оптимизация

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Булеви алгебри и булеви фувкции - приложения

2. Дискретни функции. Минимизация на булеви функции

3. Двоична, десетична и шестнадесетична система - примери и приложения

4. Комплексни числа - действия, основни формули и приложения

5. Развиване на периодични функции в ред на Фурие - приложения в

телекомуникациите

6. Развиване на четни функции в ред на Фурие - приложения в

телекомуникациите

7. Развиване на нечетни функции в ред на Фурие - приложения в

телекомуникациите

8. Теория на полето - векторен анализ

9. Лапласова трансформация и приложения в телекомуникациите

10. Оптимални обиколки - задача на пощальона

11. Оптимални обиколки - задача на търговския пътник

12. Оптимални пътища - програмна реализация

13. Оптимално свързване в мрежа - задача на Щайнер

14. Оптимално свързване - програмна реализация на алгоритъма на Прим

15. Оптимално свързване - програмна реализация на алгоритъма на Крускал

16. Максимален поток в мрежа - алгоритъм на Фулкерсон

17. Задача за назначенията. Програмна реализация на унгарския алгоритъм

18. Оптимална циркулация - алгоритъм на дефекта (Фулкерсон)

19. Оптимална циркулация - алгоритъм на външния поток (Иванчев)

20. Мрежи с печалби - алгоритъм за намиране на максимален и оптимален

поток

Литература по темите:

1. К.Манев, Увод в дискретната математика, НБУ, София, 1998

2. Д.Иванчев, Мрежова оптимизация, Херон Прес, София, 2001

3. Л.Бояджиев,О.Каменов, Висша математика 3, Сиела, София, 2000

4. Л.Бояджиев,О.Каменов, Висша математика 4, Сиела, София, 1999

Средства за оценяване:

През семестъра студентите подготвят курсова работа по избрана от тях тема, която в края на семестъра защитават