TCMB406 Увод в мобилните комуникации

Анотация:

Курсът е основополагащ и има за цел да въведе студентите в една от най-бързо развиващите се сфери на телекомуникациите – мобилните комуникации. В дисциплината се разглеждат мобилните GSM системи от второ поколение, тяхната история и развитие и перспективите на прихода към мобилни системи от трета генерация (3G) - UMTS. Курсът се провежда в лаборатория “Телекомуникации” на НБУ.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Росен Пасарелски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да прилагат основни знания в областта на мобилните радиокомуникации – GSM системи, мобилни системи от трета генерация и др.

2) могат:

• да прилагат получените знанията в областта на мобилните системи.


Предварителни изисквания:
Да е взет успешно курс “Увод в телекомуникациите” на НБУ

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1. Въведение в тематиката на курса. Принципи на изграждане на радиовръзката, радиовълни, работни честотни обхвати и канали, стандарти. Приложения.

2. Разпространение на радиовълните в различни честотни обхвати. Значение на дифракцията, рефракцията и поляризацията при радиовръзката.

3. Блокова схема на радиотехническа система за пренасяне на информация.Основни сведения за предаваща част, канал за връзка и приемаща част.

4. Мобилни комуникации – история и развитие. NMT мобилни системи и пейджинг системи.

5. Мобилни системи от втора генерация – GSM системи. Поява на глобалният стандарт за мобилни комуникации. Честотни разпределения.

6. Основни принципи на изграждане на мобилна радиомрежа. Клетъчен модел.

7. Структура на мобилната мрежа и мобилно оборудване – мобилна станция, базова станция, мобилна централа. Управление и контрол.

8. Видове услуги предлагани от мобилнитеGSM системи. Приложения.

9. Технологии за преход от втора генерация мобилни комуникации към UMTS системите от трето поколение – HSCSD, GPRS, EDGE.

10. Поява и развитие на концепцията за мобилни системи от трета генерация - UMTS.

11. Структура на UMTS мрежата. Йерархически нива.

12. Основани характеристики на UMTS. Мобилен широколентов достъп. Радиочестотен спектър за UMTS.

13. Видове услуги предлагани от мобилните системи от трето поколение. Конвергенция на мобилните и фиксираните мрежи.

14. Внедряване на мобилните системи от трето поколение в Европа и България. Регулаторна рамка, лицензиране, текущо състояние.

15. Обобщение и съпоставка на GSM мобилните системи от второ поколение и UMTS системите.

Средства за оценяване:

Тест, курсова работа, семинар