TCMB301 Математически методи за мрежова оптимизация

Анотация:

• В курса се разглеждат основни въпроси от областта на мрежовата оптимизация, като начини за задаване на мрежа, видове мрежи, стратегии и алгоритми за търсене в мрежа, сложност на алгоритмите и задачите, оптимални пътища, оптимални скелети, отимални потоци, и оптимални обиколки. Особено внимание се обръща на практическата страна на въпросите и възможностите за приложение.

• Целта на курса е да въведе студентите в тази материя и да им даде възможност за реално приложение.

прочети още
Телекомуникации

Преподавател(и):

доц. Георги Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните понятия от тази дисциплина

2) могат:

Да решават елементарни задачи и да имат умения за приложение на тези знания


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат елементарни знания от линейна алгебра и аналитична геометрия и от количествени методи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

1.Начини за задаване на мрежи.

2.Алгоритми и стратегии за търсене в мрежа

3.Сложност на алгоритмите и задачите.

4.Оптимални пътища в мрежа.

5.Оптимални скелети.

6.Оптимални потоци в мрежа. Задача за циркулацията.

7.Приложения на циркулацията.

8.Оптимални обиколки. Задача за пощальона и задача за търговския пътник.

9.Мрежи с печалби.

Литература по темите:

1. G.Naegler, F.Stopp, Graphen und Anwendungen, Teubner, Stuttgart, 1996

2. H.Walter, G.Naegler, Graphen, Algorithmen, Programme,Fachbuchverlag, Leipzig, 1987

Средства за оценяване:

През семестъра студентите правят две контролни работи, всяка с тегло по 50% или изпит с тегло 100% през време на сесията.